Fångvårdens ungdomsanstalter. Med fångvårdens ungdomsanstalter avses de anstal ter, i vilka ungdomsfängelse verkställes.
    Anstaltsorganisationen omfattar två olika typer av anstalter: slutna och öppna. De slutna anstalterna tjänstgöra som mottagningsavdelningar för nykomlingar och som övervakningsavdelningar för sådana intagna, som visat sig icke kunna vårdas under de friare formerna på en öppen anstalt. Den som dömts till ungdomsfängelse intages sålunda först på mottagningsavdelning. Hur länge vistelsen där kommer att räcka blir beroende på den intagnes karaktär, uppförande o. s. v. I regel torde vistelsetiden emellertid icke utsträckas över två månader.
    För kvinnor som dömts till ungdomsfängelse är särskild mottagnings- och övervakningsavdelning inrättad vid centralfängelset i Växjö. I detta fängelse, som i sin helhet är kvinnofängelse, få de intagna arbeta med sömnad, trädgårdsarbete, hushållsgöromål m. m. Till följd av det ringa antal kvinnor, som beräknas bliva dömda till ungdomsfängelse, har någon ny öppen anstalt ej uppförts för ändamålet. I stället har avtal träffats mellan staten och Svenska Diakonissällskapet, att vårdplatser för ifrågavarande intagna skola beredas å den av sällskapet drivna uppfostringsanstalten å Viebäck.
    Denna anstalt, som under en följd av år anlitats av staten såsom tvångsuppfostringsanstalt för kvinnliga brottslingar och såsom skydds-

 

HARDY GÖRANSSON. 315hem för vissa vanartade flickor, är väl lämpad för uppgiften. Redan från begynnelsen planlades anstalten så, att en verklig differentiering av eleverna skulle kunna åvägabringas. De intagna äro sålunda fördelade på fyra hem med sammanlagt 56 platser, och det lärer ej möta svårigheter att på något av dessa hem placera de jämförelsevis få kvinnor, som bliva föremål för den nya särbehandlingen.
    Män som ådömts ungdomsfängelse intagas först på den till kronohäktet i Nyköping förlagda mottagningsavdelningen. Detta fängelse med sammanlagt omkring 35 platser har under de senaste åren genomgått en grundlig modernisering. Av naturliga skäl kommer regimen vid mottagningsavdelningen att bliva strängare än vid den öppna anstalten, men friheten och förmånerna för de intagna äro dock i regel större än vid vanlig straffverkställighet. För närvarande gäller sålunda, att celldörrarna icke låsas annat än nattetid. Arbetet utföres åtminstone till viss del i gemensamhet. Under fritid få de intagna uppehålla sig i korridorerna, vilka få tjäna som dagrum, eller på fängelsegården, där vissa anordningar vidtagits för idrott och andra kroppsövningar. De arbeten som stå till buds äro slöjd, metallarbete och handräckning. Skolundervisning meddelas av fängelsepredikanten, och det är meningen, att denna skall läggas så att de intagna sporras till självstudier, detta för att förhindra sysslolösheten på fritid, anstalternas och fängelsernas farliga fiende.
    Från och med den 1 januari 1938, då lagen om ungdomsfängelse trädde i kraft, till och med den 31 mars har veterligen ingen kvinna dömts till ungdomsfängelse. Däremot hava ej mindre än 16 män under dessa tre månader intagits å mottagningsavdelningen i Nyköping; hela antalet dömda män torde uppgå till ett tjugotal. Sex intagna överfördes den 25 mars till ungdomsanstalten å Skenäs efter ett uppehåll i Nyköping av mellan sex och åtta veckor.
    En anstalt av hithörande kategori behöver utrymme, arbetsro och ett visst skydd mot yttervärlden. Den nya anstalten har goda förutsättningar att fylla dessa anspråk. Skenäs är beläget i Östra Husby socken på Vikbolandet, tre mil från Norrköping och sex kilometer från närmaste järnvägsstation. Egendomen har sin längdsträckning i öster och väster utmed Bråviken. Arealen omfattar omkring 100 hektar trädgårds- och åkerjord och 250 hektar skog.
    Anstaltsbyggnadens arkitektur betyder en bestämd brytning med den fängelsestil, som härskat i nära ett sekel och en gång hämtade sin förebild från det engelska »mönsterfängelset» i Pentonville. Byggnaden består av två flyglar i vinkel mot varandra. Den ena flygeln — en låg envåningsbyggnad — inrymmer kök och ekonomilokaler samt matsal och dagrum. Den andra flygeln är den egentliga logementsbyggnaden. Den är uppförd i två våningar med 15 enkelrum i varje; anstalten kan alltså för närvarande mottaga sammanlagt högst 30 intagna. Förslag torde emellertid komma att framläggas om uppförande inom den närmaste tiden av ytterligare en logementsbyggnad.
    Enkelrummen äro försedda med fönster av normal storlek och bära

316 HARDY GÖRANSSON.icke i minsta mån prägeln av cell. Det må emellertid anmärkas, att fönster och dörrar äro försedda med vissa säkerhetsanordningar, eftersom de intagna representera, för att återge en engelsk uppfostrares ord, icke blott vissa dygder utan också åtskilliga oarter. Varje rum är möblerat med säng, stol och skåp. I varje bostadsvåning finnes gemensamt tvättrum och i källaren badrum, torkrum för våta klädespersedlar m. m.
    Arbete och en ordnad livsföring är det bästa hälsomedlet för att återföra vildvuxen ungdom till ett ordnat liv. Enligt denna princip skall dagen bli fullstoppad med uppgifter. Av de sex nykomlingarna ha fyra valt arbete i jordbruk och trädgård, en mekaniskt arbete, den sjätte önskar utbilda sig till kock och chaufför. Även om smedja och snickarbod redan finnas på gården, behöva nya arbetslokaler anskaffas; under innevarande sommar kommer en särskild verkstadsbyggnad att uppföras. Denna skall huvudsakligen inrymma lokaler för mekaniskt arbete, en som det vill synas av pojkar i gemen mycket eftertraktad yrkesgren. Därjämte komma de intagna att få arbete och utbildning i byggnadssnickeri i samband med att de nuvarande bostads- och ckonomihusen repareras och ombyggas. Som en outtömlig arbetsreserv tjänar trädgården och jordbruket med möjlighet för utbildning jämväl i ladugårdsskötsel, traktorkörning m. m. Vintertiden kan skogsbruket erbjuda goda arbetstillfällen; erfarenheten från andra anstalter visar för övrigt, att skogsarbete är det mest uppskattade arbete som kan bjudas. De som själva prövat på tvångsåtgärder påstå, att frihetsförlusten aldrig känns mindre än i skogen.
    För arbetet utgår ersättning. Enligt de preliminära bestämmelserna — allt befinner sig ännu på försöksstadiet — skall ersättningen börja med 25 öre för dag och successivt stiga med längre vistelsetid och ökad arbetsvana. En del av arbetsförtjänsten får den intagne använda för vissa personliga behov. Han får köpa toalettartiklar och tobak, däremot i regel varken köpa eller mottaga matvaror, eftersom anstaltens kosthåll är fullt tillräckligt. Ett medgivande för en intagen att mottaga mat varor leder för övrigt ofta till att han i bevekande ordalag tigger mat hemifrån, och i sin välvilja sända de anhöriga vad de själva bättre behövt.
    En av anstaltens uppgifter blir att lära de intagna att rätt använda fritiden. Radio, idrott och sällskapsspel må ha sin plats, men dessa ungdomar böra också koncentrera sig på andra sysselsättningar. Om fritidens rätta användning är ett problem för många samhällsgrupper i allmänhet, är den det i ännu högre grad för denna ungdom, som ofta nog av eller under sysslolösheten lockats till brott. I Englands Borstalinstitutioner och i Danmarks ungdomsfängelse — förebilderna för den svenska specialbehandlingen — premierar man den som skaffat sig en god hobby. I England lär man sålunda internerna att knyta mattor, skära i trä, tillverka radioapparater eller uppmuntrar dem att skaffa sig trädgårdsland vid anstalten eller hålla kaniner, duvor och ankor. Tanken är riktig. Den unge måste läras att rätt nyttja fritiden — icke

FÅNGVÅRDENS UNGDOMSANSTALTER. 317minst med tanke på de perioder av arbetslöshet, som han riskerar att möta senare i livet.
    Efter dessa knapphändiga upplysningar om en verksamhet, som nyss har börjat, må till sist uttalas den förhoppningen, att domare, åklagare, rättegångsbiträden och andra, som få med tillämpningen av ungdomsfängelselagen att skaffa, ville på ort och ställe studera förhållandena, individuellt eller kollektivt. Den nya anstalten behöver det stöd och den uppmuntran som dylika besök innebära. Dess värld är liten men uppgiften överväldigande stor.

Hardy Göransson.