Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar slutbehandlats av riksdagen: 
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    2 febr.: nr 6 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1933 om förbud mot politiska uniformer (soc. dep.; utl. 3), bifallen;
    nr 30 med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § strafflagen för krigsmakten, m. m. (just. dep.; utl. 4), bifallen;
    16 febr.: nr 22 med förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § utsökningslagen (just. dep.; utl. 5), bifallen;
    nr 29 med förslag till lag om avlösning av avgälder från de till skatte försålda s. k. halländska kyrkohemmanen, m. m. (just. dep.; utl. 6), bifallen;
    nr 16 ang. godkännande av en d. 29 maj 1933 avslutad internationell konvention rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om kvarstad å luftfartyg, m. m. (just. dep.; utl. 7), bifallen;
    nr 7 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § förordningen d. 13 april 1883 ang. förlagsinteckning (just. dep.; utl. 8), bifallen;
    nr 36 med förslag till lag med vissa bestämmelser om doms avkunnande vid rådhusrätt (just. dep.; utl. 9), bifallen;
    nr 32 med förslag till lag om hittegods, m. m. (just. dep.; utl. 10; se SvJT1938 s. 250), bifallen med vissa ändringar;
    16 mars: nr 96 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16

338 NOTISER.febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. (handelsdep.; utl. 19), bifallen;
    30 mars: nr 40 med förslag till gruvlag m. m. (just. dep.; utl. 24; se SvJT1938 s. 335), bifallen med vissa ändringar;

    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    23 febr.: nr 42 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till lagen d. 18 april 1935 med vissa bestämmelser om arbetsförmedling (soc. dep.; utl. 11), bifallen;
    9 mars: nr 19 och 20 med förslag till lag om understödsföreningar m. m. (soc. dep.; utl. 13), bifallna;
    nr 45 med anhållan om riksdagens yttrande ang. vissa av den internationella arbetsorganisationens konferens år 1937 vid dess 23:e sammanträde fattade beslut (soc. dep.; utl. 15);
    nr 18 med förslag till förordningar om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt tvångsarbetare och fångar m. fl. (soc. dep.; utl. 18), bifallen;
    16 mars: nr 3 med förslag till lag ang. skyldighet för kommuner och enskilda att fullgöra rekvisitioner för krigsmaktens behov (rekvisitionslag), lag om skyldighet i vissa fall att i fredstid tillhandahålla förnödenheter m. m. för krigsmaktens behov och lag om förfogande över viss egendom för krigsmaktens behov (militär förfogandelag) (försvarsdep.; utl. 21), bifallen med viss ändring;
    nr 4 med förslag till lag om förfoganderätt för luftskyddets behov (försvarsdep.; utl. 22), bifallen;
    nr 12 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § lagen d. 9 april 1926 ang. anskaffande av fartyg för krigsmaktens ställande på krigsfot (fartygsuttagningslagen) (försvarsdep.; utl. 23), bifallen;
    19 mars: nr 78 ang. utsträckt tillämpning i visst avseende betr. statens arbetare av lagen d. 26 juni 1936 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete (soc. dep.; utl. 24), bifallen;
    23 mars: nr 93 med förslag till lag om den 1 majs likställande i vissa hänseenden med allmän helgdag (soc. dep., utl. 27), bifallen;
    30 mars: nr 80 med förslag till lag om ändrad lydelse av 15 § epidemilagen d. 19 juni 1919 (soc. dep.; utl. 28), bifallen;
    6 april: nr 162 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 17 mom. 6 och § 27 mom. 1 B värnpliktslagen d. 30 juni 1936 (försvarsdep.; utl. 36), bifallen.

    Riksdagen har vidare beslutat följande skrivelser till K. M:t i lagfrågor.
    Efter utlåtande av första lagutskottet har riksdagen anhållit: att K. M:t ville låta verkställa utredning ang. en revision av de i 17 kap. 4 § handelsbalken givna föreskrifterna om förmånsrätt för arbetare m. fl. och vad därmed kan äga samband (utl. 17).
    Efter utlåtande av andra lagutskottet har riksdagen anhållit:
    att K. M:t ville överväga lämpligheten av att i sådan ordning verkställa utredning av frågan, huruvida och efter vilka grunder folkpension, som utgår till person, vilken på det allmännas bekostnad vårdas å ett genom lands-

NOTISER. 339tings försorg upprättat vårdhem för lättskötta sinnessjuka, bör fördelas mellan landsting och fattigvårdssamhälle, att förslag i ämnet kan föreläggas riksdagen utan det dröjsmål, som ett avvaktande av slutförandet av den igångsatta översynen av socialvården skulle medföra (utl. 8);
    att K. M:t ville låta verkställa utredning rörande lämpligheten att vidtaga ytterligare åtgärder med syfte att snabbt bringa en körkortsinnehavares trafikförseelser och alkoholmissbruk till den körkortsprövande myndighetens kännedom (utl. 17);
    att K. M:t ville låta utreda, under vilka förhållanden övertidsarbete uttages enligt lagen d. 16 maj 1930 om arbetstidens begränsning och huruvida jämkningar i rätten att utföra sådant arbete kunna vara av omständigheterna påkallade (utl. 19);
    att K. M:t ville låta verkställa en översyn av bestämmelserna rörande arbetsdomstolens, arbetsrådets och försäkringsrådets sammansättning (utl. 29);
    att K. M:t ville låta verkställa utredning rörande lämpligheten och sättet att bringa den i 55 § expropriationslagen stadgade räntan i bättre överensstämmelse med det allmänna ränteläget (utl. 33).

    I anledning av motioner har riksdagen på hemställan av andra lagutskottet för sin del antagit förslag till lag ang. tillägg till lagen d. 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse (utl. 35; se SvJT 1938 s. 336).

    Bland avslagna motioner märkas följandeav första lagutskottet behandlade:
    ang. jämställande i rättsligt avseende av barn utom äktenskap med barn inom äktenskap (utl. 12);
    om viss ändring i lagen om adoption (utl. 13);
    om utredning rörande legalisering i större utsträckning av varaktiga förbindelser av äktenskaplig natur (utl. 14);
    ang. ändring i visst avseende av gällande bestämmelser om val av nämndemän och om val av ägodelningsnämndemän (utl. 16);
    ang. viss ändring av gällande bestämmelser om äkta makars inbördes ansvar i ekonomiskt avseende (utl. 28);
    av andra lagutskottet behandlade:
    ang. utredning av frågan om lagstiftning rörande arbetsavtal (utl. 16);
    om skärpt lagstiftning rörande alkoholpåverkan under färd med motorfordon m. m. (utl. 17);
    om utsträckt tillämpning av lagen d. 27 juni 1927 ang. uppsikt å vissa jordbruk (utl. 32).

I. S.