Stadga ang. vård och behandling av dem som ådömts ungdomsfängelse. I samband med utfärdandet av nya bestämmelser ang. vård och behandling i statens fångvårdsanstalter har K. M:t även utfärdat stadga ang. vård och behandling av dem som ådömts ungdomsfängelse (nr 135). Stadgan omfattar tre kapitel med bestämmelser respektive om anstaltsvård, om eftervårdande verksamhet och om ungdomsfängelsenämnden.
    Den till ungdomsfängelse dömde skall för observation intagas å särskild mottagningsavdelning. Å denna avdelning må han ej kvarhållas utöver två månader, där ej fångvårdsstyrelsen finner särskilda skäl till annat föranleda, och ej i något fall utöver fyra månader. Vården och behandlingen skall så anordnas att fara för skadlig inverkan de intagna emellan såvitt möjligt förebygges. I sådant syfte må styresmannen fördela de intagna på lämpligt sätt i grupper samt, i enlighet med bestämmelser som meddelas av fångvårdsstyrelsen, vidtaga de inskränkningar beträffande intagens vistande tillsammans med andra intagna som av omständigheterna påkallas. Särskild vikt skall läggas vid undervisning och utbildning, för män i hantverk, industriellt yrke eller jordbruk samt för kvinnor i husligt arbete och därjämte, där det

NOTISER. 343låter sig göra, i annat lämpligt yrke. Undervisning skall även meddelas i gymnastik och idrott samt sång. Den intagne må för disciplinära förseelser bestraffas med mistning av redan intjänade arbetspremier, dock högst en månads premier, eller inneslutning i enrum under högst sju dagar. Där det med hänsyn till intagens uppförande eller eljest finnes lämpligt, äger fångvårdsstyrelsen förordna att intagen skall överföras till särskild övervakningsavdelning. Å sådan avdelning må intagen ej kvarhållas längre tid än två månader, där ej fångvårdsstyrelsen efter förnyad prövning finner det erforderligt. Arbetspremier till de intagna utgå enligt de närmare bestämmelser fångvårdsstyrelsen föreskriver. Då intagen lämnar anstalten, skola hans arbetspremiemedel tillhandahållas honom på sätt fångvårdsstyrelsen föreskriver. Bestämmelserna om eftervårdande verksamhet innefatta föreskrifter rörande tillsynen över dem som utskrivits på prov. Tillsyningsman skall förordnas för en var som utskrives på prov. Den utskrivne kan åläggas att sköta anvisat arbete eller anställning, att vistas i enskilt hem eller begagna anvisad bostad, att vistas å angiven ort eller icke uppehålla sig å viss ort samt att iakttaga fullständig avhållsamhet från alkoholhaltiga drycker. I fråga om ungdomsfängelsenämnden ha meddelats bestämmelser som i det väsentliga överensstämma med de för interneringsnämnden gällande. Hos nämnden skall vara anställd en sekreterare. Vid nämndens sammanträden skall styresman, där nämnden det bestämmer, närvara för att tjänstgöra såsom föredragande eller eljest tillhandagå med erforderliga upplysningar.
    Stadgan har omedelbart trätt i kraft.

C. G.