346 NOTISER.    Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1938, nittonde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse till ordinarie årssammanträde. Därvid föredrogs följande

    »Revisionsberättelse.

    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för ToreAlméns Minnesfond under år 1937 få: härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.

Räkenskaperna utvisa:

Ingående balans konto.

Debet. Kredit.
1937 1937
Jan. 1 Jan. 1
An Grundfondens konto Kr. 112,588:03 Per Obligationers konto Kr. 49,915: —
Dispositionsfondens konto  » 7,597:88 Kapitalräkningskonto         » 2,840:90
  Checkräkningskonto            » 7,235:01
  Utlämnade Lånskonto       » 60,195:—
Kr. 120,185:91 Kr. 120,185:91

Grundfondens konto.

Dec. 31 Jan. 1
An Utgående balans konto Kr. 113,402:78          Per Ingående balanskonto konto Kr. 112,588: 03
  Dec. 31
  Per Utgifters & inkomsters konto.           » 814:75
Kr. 113,402:78 Kr. 113,402: 78

Dispositionsfondens konto.

Dec. 31                                                                    Jan. 1
An Omkostnaders konto Kr. 1,146:— Per Ingående balans konto 7,597:88
    Utgående balans konto       » 9,710:88 Dec 31   
     Per Utgifters & inkomsters konto » 3,259: —  
Kr. 10,856: 88 Kr. 10,856:88

 Utgifters & inkomsters konto.

Dec. 31 Dec. 31
An Omkostnaders konto Kr. 88: 82 Per Räntors konto. Kr. 4,162: 57                                                                                                                          

Av återstående beloppet kr. 4,073:75 lägges 1/5 till grundfonden och 4/5 tilldispositionsfonden

Grundfondens konto                     » 814:75

 
Dispositionsfondenskonto        » 3,259:—  
Kr. 4,162: 57 Kr. 4,162: 57

Utgående balans konto.

Dec. 31 Dec. 31
An Kassa konto . Kr. 37:2 Per Grundfondens konto Kr. 113,402: 78
Obligationers konto » 53,915: — Dispositionsfondens konto » 9,710:88
Utlämnade Låns » 60,000: —   
Kapitalräknings  » 2,897: 99  
Checkräknings  » 6,263:42  
  Kr. 123,113: 66    Kr. 123,113: 66

NOTISER. 347    Den 31 december 1937 funnos å

Obligationers konto.

Nom.    1,000 Kr. Billeruds A/B 5 % obl. 1923/28                               Kr.        990: —
   »         7,000  »   A/B Klippans Finpappersbruks 5 % obl. 1927        »      7,000: —
   »         2,000  »   Husqvarna Vapenfabriks A/B 5 % obl. 1928          »      2,000: —
   »         3,000  »   Luossavaara-Kirunavaara A/B 4 1/2 % obl. 1930  »      2,995: —
   »         7,000  »   Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund
                                 4 1/2 % obl. 1930                                                          »      6,930: —
   »        15,000 »    Svenska Obligationskredit A/B 4 1/2% obl.
                                  1923 ser. II                                                                    »    15,000: —
   »          9,000 »    Norges Kommunalbank 4 % obl. 1935                    »     9,000: —
   »        10,000 »    Dynäs A/B 31/2 ℅ obl. 1937                                      »   10,000: —

Kr. 53,915: —

 

Utlämnade Låns konto.
Nom.   60,000 kr. mot inteckning i nr 6 kvart. Kungl. Trädgården Kr. 60,000: —.

 

    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1937 bör med tacksamhet godkännas.
    Stockholm den 9 mars 1938.

C. Ludv.Hasselgren.                                                                              Gust. Åkerlindh.»