Akademien för internationell rätt i Haag. Vid L'Academie de Droit International de La Haye gives detta år som vanligt under sommaren en kurs i internationell rätt, avsedd för åhörare från alla länder. Kursen pågår med en första period 4—29 juli och en andra period 1—26 aug. Man kan deltaga endera eller båda perioderna. Undervisningen meddelas i form av föreläsningar på franska språket. Kursen, som är avgiftsfri, förutsätter någon kunskap i internationell rätt, men särskilda fordringar för deltagande äro icke uppställda. Kursen är icke förenad med någon slags examen. Bland de tjugotvå högt kvalificerade föreläsare som medverka vid kursen är från de nordiska staterna høiesterettsdommer Th. Boye i Oslo, som skall föreläsa om neutralitetsrättens utveckling. Anhållan om rätt att deltaga sker hos akademiens »Conseil d'administration», Palais de la Paix, Haag. Deltagarna erhålla på begäran hjälp med anskaffande av bostad, inackordering m. m. under Haagvistelsen.
    Det detaljerade föreläsningsprogrammet finnes tillgängligt på SvJT:s redaktion, Rosenbad 2, 4 tr., Sthm.

K. H.

 

    Ny internationell straffrättsorganisation. Den redan tidigare icke fåtaliga skaran av internationella sammanslutningar på straffrättens område (se SvJT 1935 s. 400) har under 1937 utökats med ännu en, Société internationale de criminologie, vilken i juli förra året på italienskt initiativ grundades i Rom. Sällskapets syfte angives i ett utsänt prospekt vara att främja samarbetet mellan de olika naturvetenskaperna och straffrättens discipliner samt att giva naturvetenskaperna och då särskilt dem, som omedelbart syssla med studium av förbrytarna och kriminalitetens problem från biologisk och social utgångspunkt, möjlighet att bättre samarbeta med förvaltningsmyndigheterna och domstolsorganen. Utom många enskilda ha ett stort antal krimi-

348 NOTISER.nologiska sällskap och institut i skilda länder anslutit sig till organisationen. Sällskapet har sitt säte i Rom. Dess första internationella kongress skall avhållas i Rom i slutet av september 1938. Följande överläggningsämnen ha uppställts: 1) Ungdomskriminalitetens etiologi och diagnostik. 2) Studiet av förbrytarens personlighet. 3) Domarens roll i kampen mot kriminaliteten och hans kriminologiska utbildning. 4) Organisationen av den kriminella profylaxen i de skilda länderna. 5) Etnologi och kriminologi. 6) Erfarenheterna av skyddsåtgärder i de olika länderna.
    Anmälningar om medlemskap och deltagande i kongressen göras till Giovanni Novelli Ministerio della giusticia e delle grazie, Rom.

K. H.