Svenska kriminalistföreningen sammanträdde 14 mars 1938 å Svenska läkaresällskapet i Stockholm under ledning av föreningens vice ordf., justitierådet A. Afzelius. Överläggningsämne var »Förslaget om ett utbyggande av den villkorliga domen», rörande vilket hovrättsrådet I. Strahl höll ett orienterande föredrag. I den följande diskussionen yttrade sig f. d. assessor H. Salomon, prof. F. Wetter, kontorchefen vid den danska »fengselhjelpen» K. Leudesdorff, docenten I. Agge, prof. O. Krabbe och prof. R. Bergendal. Såsom inbjudna representanter för den danska kriminalistföreningen hade — förutom hrr Krabbe och Leudesdorff — dr med. T. Kemp infunnit sig.

 

    Kriminalistföreningen i Finland sammanträdde till årsmöte i Helsingfors d. 9 april 1938 under ordförandeskap av överborgmästaren Antti Tulenheimo, som i sitt hälsningstal särskilt vände sig till de svenska gästerna, presidenten K. Schlyter och hovrättsassessorn Nils Regner. Föredrag hölls av presidenten Schlyter om »Aktuella strafflags- och fångvårdsfrågor i Sverige». Härpå följde diskussion med inledningsföredrag av professor Brynolf Honkasalo om »Bestämmande de lege ferenda av straff vid brottkonkurrens». I föredraget behandlades nu gällande lagstiftning i Sverige och Finland även som de av professor Ragnar Bergendal och assessor Regner i Sverige samt justitierådet Paavo Kekomäki i Finland gjorda förslagen till ändring av stadgandena om straffsammanläggning vid brottkonkurrens. Korreferent var universitetsadjunkten hovrättsrådet Aatos Alanen. I diskussionen deltogo, jämte de båda referenterna, assessor Regner, justitierådet Kekomäki, överborgmästaren Tulenheimo, justitierådmannen Göran Leopold, professor Bruno A. Salmiala och assessorn vid forststyrelsen Toivo J. Komsi.

V. V.

 

    Svenska straffrättsföreläsningar i Helsingfors. På inbjudan av Helsingfors' universitets juridiska studentfakultet höll docent Ivar Agge d. 21 och 23 april 1938 två föreläsningar över ämnet »Nyare strömningar inom svensk straffrätt och kriminalpolitik». Föreläsaren talade d. 22 april i Nylands studentnations juristklubb över ämnet »Lösdriveriets bekämpande, ett aktuellt svenskt lagstiftningsproblem».