Iwan Cassel avled d. 25 mars 1938. Han var född i Stenbrohult i Kronobergs län 1883, avlade mogenhetsexamen i Lund 1903 och hovrättsexamen där 1908. Efter tingstjänstgöring blev han 1913 förste rådman i Falkenberg. Under vakans var han där från 1932 t. f. borgmästare, från ingången av innevarande år t. f. kommunalborgmästare.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    24 mars 1938 förordnat e. fiskalen i hovrätten över Skåne och Blekinge Olof Hegrelius att fr. o. m. 1 april 1938 tillsvidare biträda de inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga för utredning rörande en reformerad hyreslagstiftning;
    14 april 1938 förordnat presidenten i Svea hovrätt Birger Ekeberg att jämte högst tre personer, som chefen för justitiedepartementet ägde utse, förbereda upptagandet av nordiskt samarbete rörande revision av gällande författningar om rätt till litterära och musikaliska verk samt verk av bildande konst ävensom ang. lagstiftning om vissa därmed besläktade rättigheter samt förordnat honom att deltaga i förhandlingar med delegerade, som må kunna bliva för liknande ändamål utsedda av övriga nordiska länder. Med stöd av nämnda bemyndigande har chefen för justitiedepartementet 20 april 1938 utsett f. d. hovrättsrådet i Svea hovrätt Hjalmar Himmelstrand att deltaga i ifrågavarande förberedelser och förhandlingar.

PERSONALNOTISER. 351    Chefen för justitiedepartementet har vidare
    28 mars 1938, med stöd av K. M:ts bemyndigande 12 mars 1938, tillkallat ordf. i arbetsdomstolen, f. d. justitierådet Arthur Lindhagen och advokatfiskalen i Svea hovrätt Ernst Aderlund att såsom sakkunniga inom departementet biträda med utredning ang. omorganisationen av förmynderskapsvården i Stockholm m. m.;
    2 april 1938, med stöd av K. M:ts bemyndigande 18 mars 1938, dels tillkallat presidenten Ekeberg att såsom sakkunnig verkställa utredning ang. frågan om Sveriges anslutning till de av internationella arbetskonferensen antagna förslagen till konventioner om sjömäns anställningsavtal, om hemförskaffning av sjömän och om redarens förpliktelser då sjöman drabbas av sjukdom m. m. samt utarbeta de förslag till ändring i sjömanslagen eller annan författning, som skulle erfordras för dylik anslutning eller i samband därmed eljest kunna finnas behövliga, ävensom deltaga i de överläggningar i hithörande frågor, som kunna komma till stånd med delegerade för Danmark, Finland och Norge, dels utsett ledamoten av riksdagens första kammare, verkställande direktören i Sveriges redareförening O. A. Nordborg och sekreteraren i svenska sjöfolksförbundet Nicklas Olsson att på kallelse deltaga i överläggningar i ämnet, dels ock förordnat sekreteraren i traktatberedningen Gunnar Böös såsom sekreterare vid utredningen.