Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har 3 jan. 1938, jämlikt K. M:ts bemyndigande 30 dec. 1937, tillkallat landshövdingen Alvar Rodhe, ordf., Stockholms stadsfullmäktiges ordf. J. O. Johansson och ombudsmannen i Sveriges kommunaltjänstemannaförbund F. Bergholtz att verkställa utredning rörande frågan om tillskapandet av en förhandlingsordning för sådana arbetstagare i kommunernas tjänst som äro underkastade ämbetsmannaansvar. Departementschefen har därefter 22 jan. 1938 till sekreterare vid utredningen förordnat e. o. notarien i Svea hovrätt E. G. Westman.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 22 april 1938 medgivit att en extra ledamot må vara anställd vid hovrätten för Övre Norrland under tiden 25 april—31 maj 1938.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    22 april 1938 förordnat att Ångermanlands norra domsagas häradsrätt skall fr. o. m. 1 maj 1938 vara tullmålsdomstol för Örnsköldsviks stad och för ort, till vilken Örnsköldsvik är närmare än annan stad i vilken finnes tullmålsdomstol (se SvFS 1938: 129);
    s. d. bestämt att Njudungs domsagas kansli skall fr. o. m. 1 maj 1938 vara förlagt till Vetlanda (jfr SvJT 1936 s. 398).

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    24 mars 1938 medgivit att med åtgärder för återbesättande av befattningen såsom brottmålsrådman, tillika notarius publicus, vid rådhusrätten och magistraten i Västerås må, i avbidan på utredning om omorganisation m. m. av befattningarna vid rådhusrätten och magistraten, anstå intill 1938 års utgång;
    31 mars 1938 efter framställning av stadsfullmäktige i Ystad anbefallt länsstyrelsen i Malmöhus län att föranstalta om utredning rörande staden Ystads förenande i judiciellt avseende med Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga ävensom förordnat, att i avbidan på utredningens verkställande och K. M:ts vidare beslut i ärendet med åtgärder för lediga borgmästarämbetets i Ystad återbesättande skall anstå;
    14 april 1938 beviljat rådmannen i Stockholm Anshelm Nordlöf avsked från rådmansämbetet fr. o. m. 22 april 1938.
    Stockholms magistrat har 30 mars 1938 till andre assessor vid Stockholms rådhusrätt förordnat amanuensen Gösta Tidelius.
    Göteborgs magistrat har 12 febr. 1938 förordnat amanuensen Karl Wessman till assessor vid Göteborgs rådhusrätt.

352 PERSONALNOTISER.    Enligt en d. 18 febr. 1938 dagtecknad proposition, nr 154, har justitieministern för avsikt föreslå K. M:t besluta om upphörande av rådhusrätterna i Skänninge och Arboga städer samt om samma städers förenande i judiciellt avseende med Mjölby resp. Västmanlands västra domsaga. Med anledning härav äskas i propositionen medel av riksdagen för bestridande av vissa med indelningsändringarna förenade ersättningar till befattningshavare, vilkas tjänster genom sagda rådhusrätters upphörande komma att indragas. Dessa befattningshavare äro i Skänninge tre icke lagfarna rådmän samt i Arboga en lagfaren och en icke lagfaren rådman.
    Propositionen har bifallits av riksdagen.