Ungdomsfängelsenämnden. Adressen till den nämnd, som angives i lagen om ungdomsfängelse, ungdomsfängelsenämnden, är Kanslihuset, Stockholm.
 

__________


 

LAGRÅDET


har nedannämnda dagar år 1938 avgivit utlåtanden över följande lagförslag.

Mars 11 Förslag till lag om ändring i vissa delar av 15 kap. strafflagen  (Åkarpslagen). Föredragande: t. f. lagbyråchefen Maths Heüman.

» 17 Förslag till lag ang. rätt för Konungen att meddela förordnande om vissa förmåner åt statslösa m. fl. Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin.
» 21 Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § skogsvårdslagend. 15 juni 1923. Föredragande: sekreteraren Yngve Ericsson.
» 21 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1, 3 och 4 §§ lagen d. 6 juni 1930 om begränsning av rätten att avverka skog å intecknad fastighet. Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.
» 24 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1912 om arbetarskydd m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Enar Eckerberg.
» 30 Förslag till lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna m. m. Föredragande: hovrättsrådet Bertil Fallenius.
» 30 Förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 4 och 6 §§ samt 13 § 1 mom. lagen d. 10 juni 1932 om vård av vissa skogar inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarkerm. fl. områden. Föredragande: hovrättsrådet Bertil Fallenius.
April 12 Förslag till lag ang. tillägg till lagen d. 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan näring (konstsalonger). Föredragande: t. f. lagbyråchefen Sven Björkholm.
» 20 Förslag till lag om semester m. m. Föredragande: byråchefen Ernst Bexelius.
» 21 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 46 och 75 §§ lagen d. 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt.
» 22 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 4 juni 1937 ang. rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassareserv. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt.