De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1937. Sthm 1938. Hseggström. VIII + 328 s. Kr. 6.00.

    I forbindelse med det Første nordiske kriminalistmøte i Helsingfors den 20. august 1937 blev der av representanter for de 4 nordiske kriminalistforeninger truffet nærmere avtale om det samarbeide, som tidligere uformelt var innledet mellem foreningene. Et av møtets vedtak var å fortsette utgivelsen av en felles årbok for de nordiske kriminalistforeninger.
    Årboken for 1937 er netop utsendt. Likesom sin forgjenger foreningenes første felles-publikasjon, årboken for 1936, er årboken for 1937 av et overraskende rikt og variert innhold.
    Den omfatter foruten de vanlige foreningsmeddelelser først og fremst forhandlingene ved de i året i de nordiske land avholdte kriminalistmøter, hvorav det i Helsingfors avholdte med rette kalles Det første nordiske kriminalistmøte, fordi her deltok representanter for alle de nordiske land. Forhandlingsemnet på dette møte var: Internering av arbetsskygga brottslingar m. v., som blev innledet av jur.kand. AARRE SIMONEN med referat av hans avhandling om dette emne. Avhandlingen som i sin helhet er inntatt i årboken, ga anledning til en lang og inngående debatt, hvori deltok representanter for alle de nordiske land.
    Et beslektet emne nemlig: De arbetsskyggas kriminalpolitiska behandling var gjenstand for diskusjon ved Den svenske kriminalistforenings årsmøte den 13. november. Innledere var president KARL SCHLYTER og överdirektör HARDY GÖRANSSON. På årsmøtet for Den danske kriminalistforening den 15. november behandledes: Prostitutionen som politimessig og socialt begrep innledet av Dr. med. TAGE KEMP og rigspolitichef THUNE

LITTERATURNOTISER. 379JACOBSEN, mens Den norske kriminalistforening på sitt årsmøte den 3. og 4. desember behandlet 2 emner av mere teknisk-juridisk natur, nemlig om Forsvarerens stilling i vår strafferettspleie, innledet av høiesterettsadvokat P. A. HOLM, og om sikringsbestemmelsene i straffeloven § 39, innledet av statsadvokat SVERRE RIISNÆS.
    Foruten referater fra årets kriminalistmøter inneholder årboken en rekke opsatser, dels som en fortsettelse av de ved møtene førte diskusjoner og dels uten sådan sammenheng. Således har fængselsinspektør K. BORGSMIDT HANSEN, Danmark, professor OLOF KINBERG, Sverige, politilæge KR. J. KRISTENSEN, Norge, og dr. MARTTI KAILA, Finland, skrevet om Behandlingen av de unge kriminelle psykopater. Om prostitusjonen og de forholdsregler som er tatt mot den har kriminalchef REIDAR SVEEN, Norge, direktör OSMO TAIVOLA, Finland, og förste amanuensen TORSTEN ERIKSSON, Sverige, gitt oplysninger fra sine respektive land. Endelig inneholder årboken avhandlinger av byråchef VELI VERKKO om Större enhetlighet i kriminalstatistiken i olika länder og av professor FOLKE WETTER om Ny lagstiftning om verkställighet av bötesstraff.
    I en på fransk skreven Introduction til årboken har president SCHLYTER — initiativtageren til og den utrettelige talsmann for det nordiske samarbeide på dette område — iår som ifjor gitt en redegjørelse for de i årboken gjengivne diskusjonsemner og innlegg. Denne introduksjon er betydningsfull. Den markerer på den ene side den nordiske samhørighet likeoverfor utlandene og gir på den annen side høve for de nordiske land til å delta i det internasjonale ordskifte på dette område.
    Plassen tillater ikke her å gi noen nærmere gjennemgåelse av de av de forskjellige forfattere leverte bidrag til årboken og ennu mindre noen kritisk vurdering av disse bidrag, men der er to betraktninger som påtrenger sig en ved lesning av årboken. Den ene er at alle de nordiske land stort sett arbeider med de samme eller beslektede strafferettslige problemer, og den annen er at diskusjonen om de strafferettslige spørsmål ved deltagelsen fra alle de 4 nordiske land får et allsidigere innhold og mere nyansert preg enn ved isolert behandling i det enkelte land. Er disse betraktninger riktige er de sterke argumenter for berettigelsen og hensiktsmessigheten av nordisk samarbeide på kriminalistikkens område.
    Årboken har foran titelbladet et billede av avdøde riksadvokat Getz — et barneansikt under en tenkerpanne. Det delikate boktrykk og bokens øvrige utstyr gjør Ivar Hæggströms boktrykkeri A/B ære.

Haakon Sund.