LARS BENNICH. Bilansvarighetslagen. Sthm 1938. Hæggström. 42 s. Kr. 2.00. — Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 2.

    Försäkringsjuridiska föreningen i Stockholm, som hösten 1937 kunde blicka tillbaka på en femårig verksamhet, har såsom nr 2 av planerade publikationer med artiklar i ämnen inom föreningens intressesfär utgivit ovannämnda kommentar. Författaren, vilken såsom direktör i Föreningen för gemensamt lagenligt trafikförsäkringsansvar förvärvat stor erfarenhet rörande tillämpningen av 1916 års lag om ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik, giver under lagens särskilda paragrafer utredningar om däri innefattade begrepp och rättsregler under hänvisning till lagens förarbeten, som delvis återges, samt ett stort antal rättsfall, både från Högsta domstolen och hovrätterna (ej blott i SvJT refererade), vilka i korthet refereras.
    Bland de begrepp författaren utreder är naturligen vad som bör anses som automobil i lagens mening. Fråga är om icke författaren, under för stort hänsynstagande till senare författningar (1936 års trafikförfattningar och deras föregångare samt trafikförsäkringslagen), giver begreppet för trång omfattning genom uteslutande av s. k. motorredskap. Om man med författaren hänför traktortåg till automobil, bör väl även traktor utan släpfordon medtagas, i varje fall ej alla traktorer uteslutas. Och starka sakliga skäl synas tala för att åtminstone vägmaskin, som i hastighetshänseende likställes med lastbil (se 28 § i 1936 års vägtrafikstadga), behandla ssom automobil.
    Intressant är författarens framställning av de regler, som utbildats beträffande skador uppkomna genom samverkan mellan bil och annan trafikant än bil, låt vara att översiktligheten något minskats genom att ämnet behandlats under skilda paragrafer, 2 och 5 §§. Jämlikt grunderna för 2 § anses ersättning för skada å bilens sida kunna jämkas även då på den sidan föreligger blott presumerat vållande.
    Ehuru tillämpningen av ifrågavarande lag högst väsentligt förenklats genom 1934 års ändringar däri, erbjuder den dock sådana vanskligheter, att man med tillfredsställelse hälsar författarens klarläggande av spörsmålen med belägg ur rättspraxis.

Ejnar Hörstadius.