Adertonde nordiska juristmötet. Vid sjuttonde nordiska juristmötet i Helsingfors 1937 framlades en plan att förlägga nästa juristmöte, vilket skall äga rum 1940, till Island. Under den tid som förflutit efter Helsingforsmötet ha förberedelser vidtagits för att förverkliga planen. Den isländska lokalstyrelsen har utfärdat en formlig inbjudan till juristmöte i Reykjavik, och tack vare tillmötesgående av Svenska Amerikalinjen finnas goda förhoppningar att resan skall kunna komma till stånd.
    Enligt planen, sådan den f. n. föreligger, skall Islandsresan företagas i juli 1940 med Gripsholm. Mötesdeltagarna från Danmark, Finland, Norge och Sverige samlas i Göteborg. Färden till Reykjavik beräknas taga tre dagar i anspråk. I Reykjavik kvarligger båten tre dagar och under denna tid hålles juristmötet, en av dagarna med förhandlingar på alltingets gamla tingsplats Thingvellir. För dem, som så önska, anordnas därefter en två dagars utflykt genom det inre av ön till Islands näst största stad, Akureyri, på nordkusten. De övriga färdas under tiden med fartyget runt västsidan av ön till samma plats. För denna resa beräknas en dag, och fartyget kvarligger därefter i Akureyri två dagar. Under denna tid anordnas utflykter såväl för dem som företagit resan till Akureyri med fartyget som för de övriga. Återfärden sker direkt från Akureyri till Göteborg och beräknas taga tre dagar i anspråk. I sin helhet beräknas resan således kräva tolv dagar med början och slut i Göteborg. Under färden till och från Island hållas förhandlingar på fartyget av andra sammanslutningar än juristmötet. Sålunda anordnas i samband med mötet en nordisk studentjuriststämma, till vars förhandlingar mötesdeltagarna äro välkomna.
    Enligt preliminär uppgift bli prisen lägst omkring 325 kr. för delad hytt och 375 kr. för ensam hytt och högst 575 kr.
    Antalet deltagare i resan beräknas till omkring 800. För utrönande av anslutningen kommer förhandsteckning att anordnas före 1939 års utgång.
    Den svenska lokalstyrelsen inbjuder svenska jurister och juristföreningar att före den 1 september 1938 till styrelsen under adress Rosenbad 2, 4 tr., Stockholm, inkomma med förslag till överläggningsämnen vid det adertonde nordiska juristmötet.