Ny finsk bilansvarighetslag. Den 1 april 1938 har en ny lag om ansvarighet vid trafik med motorfordon trätt i kraft i Finland. Liksom motsvarande svenska lagstiftning är den finska lagen i huvudsak byggd på systemet med utvidgat skadeståndsansvar samt därtill knuten obligatorisk försäkringsplikt för ägaren av fordonet. Denne blir sålunda skadeståndsskyldig, därest ej av omständigheterna framgår att skadan varken orsakats av bristfällighet å fordonet eller vållats av föraren. Vid medvållande från den skadelidandes sida skall jämkning av skadeståndet ske. I övrigt företer emellertid lagen åtskilliga avvikelser från svensk rätt. Det utvidgade skadeståndsansvaret gäller ej annan förare än ägaren. Det är vidare liksom försäkringen begränsat såväl med avseende å arten av de skador som skola ersättas som beträffande beloppen. Ersättningen omfattar sålunda icke sveda och värk eller lyte. Till varje skadad person kan utgå livränta med högst 12,000 mark om året. För sjukvård, övergående förlust eller nedsättning av förvärvsförmågan samt begravningskostnader kan utgå ersättning med tillhopa högst 25,000 mark för varje skadad eller dödad person och särskilda begränsningar i sådant hänseende gälla även för försörjningspension åt efterlevande och egendomsskador. Kollektivt ansvar för samtliga försäkringsanstalter har införts i fråga om skador genom oförsäkrade eller okända motorfordon, men detta ansvar avser inga andra egendomsskador än å husdjur utom hund och katt. Väckes vid domstol talan om skadestånd enligt lagen, skall försäkringsanstalten instämmas för att höras i rättegången. Även om anstalten icke inträder som part i denna, är den berättigad att självständigt söka ändring i underdomstolens utslag. Slutligen må nämnas, att beträffande statens fordon, vilka äro undantagna från försäkringsplikt, skaderegleringen skall, om överenskommelse ej genast uppnås, omhänderhavas av statens olycksfallsbyrå.

O. G. T.

 

    Antibrottslighetsdagarna i Vasa den 26 och 27 mars 1938. Liksom under tidigare år har kriminalistföreningen i Finland även år 1938 tillsammans med organisationen »Medborgerligt ansvar» anordnat s. k. antibrottslighetsdagar, de femte i ordningen, denna gång i Vasa d. 26 och 27 mars (jfr SvJT 1934 s. 188 och 1938 s. 386). Öppningstalet hölls på Vasa stads vägnar av stadsfullmäktiges ordförande, presidenten Hugo Malmberg, som även utsågs att leda förhandlingarna. Som sekreterare fungerade jur. doktor Aatos Alanen. Föredragen voro indelade i trenne grupper, varav en svenskspråkig.
    Den första gruppen (lördagen d. 26 mars) omfattade finskspråkiga föredrag av fattigvårdsöverinspektören Paavo Mustala över ämnet »Brottslighetscentra i Vasa län», av polisrådet Kosti Vasa över ämnet »Brottmålsundersökningen och den stora allmänheten» samt av jur. doktor Aatos Alanen över ämnet »Statens och medborgarnas verksamhet vid brottslighetens bekämpande».

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 419    Den andra gruppen (söndagen d. 27 mars på dagen) innehöll svenskspråkiga föredrag av professor Ernst Ehrnrooth över ämnet »Brottslighetens förebyggande sett ur medicinsk synpunkt», av skolrådet Rich. Malmberg över ämnet »De ungas brottslighet», samt av jur. doktor Aatos Alanen över samma ämne som på lördagen.
    Den tredje gruppen (på eftermiddagen samma dag) omfattade åter finskspråkiga föredrag av socialdirektören vid alkoholbolaget, fil. doktor Eemil Hynninen över ämnet »Brotten mot lagen om alkoholdrycker samt åtgärderna för dessas bekämpande» och av avdelningschefen vid utrikesministeriet K. N. Rantakari över ämnet »Tidningspressen och brottsligheten». Avslutningstalet hölls av ordföranden, president Malmberg, som på de båda organisationernas vägnar avtackades av professor Ehrnrooth.

V. V.