Underrättelse i besvärshänvisning om tilltalads rätt att påkalla muntligt förhör i hovrätt. Genom lag den 13 maj 1938 (SFS nr 176) har i 25 kap. 8 § rättegångsbalken infogats föreskrift att, då underrätt dömer tilltalad till straffarbete i minst sex månader, fängelse i minst ett år eller avsättning eller ock till förvaring eller internering i säkerhetsanstalt, rätten skall i utslaget erinra den tilltalade om vad han enligt 27 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken har att iakttaga för att bliva personligen hörd inför hovrätten. Lagen träder i kraft den 1 juli 1938; att märka är dock

432 NOTISER.att någon tillämpning därav, såvitt angår utslag rörande förvaring eller internering i säkerhetsanstalt, icke kommer i fråga förrän 1937 års lagstiftning i detta ämne trätt i kraft, vilket skall ske den dag Konungen förordnar.

S. R.