NOTISER. 435    Reformarbetet på straffrättens område 1932—1938. I anslutning till propositionen om ny lagstiftning beträffande brottskonkurrens1 väcktes av hr Lindhagen en motion (F. K. nr 303), vari yrkades bl. a., att riksdagen i anledning av propositionen ville hemställa, att riksdagen liksom skedde i fråga om rättegångsreformen måtte föreläggas ett idéprogram jämväl för strafflagens reformering samt att dessförinnan ändringar i strafflagen blott påkallades provisoriskt för brådskande tillfällen. Vid motionens behandling i första lagutskottet upprättades inom utskottets kansli en utförlig promemoria angående det straffrättsliga reformarbetet under de senaste åren, vilken såsom bilaga vidfogades utskottets utlåtande (nr 45). Med hänvisning bl. a. till innehållet i promemorian avstyrkte utskottet motionen, som därefter blev av riksdagen avslagen.
    I en annan motion vid årets riksdag (F. K. nr 222) hemställde hr Lindhagen att riksdagen ville hos K. M:t begära övervägande av skyndsamt förslag till lagstiftning och andra åtgärder för tillrättaläggande av vissa missförhållanden vid samverkan mellan psykiatri och rättsskipning. Även denna motion avstyrktes av första lagutskottet (utl. nr 46) och avslogs av riksdagen. I sitt utlåtande erinrade utskottet, vad angår frågan om samverkan mellan psykiatrin och speciellt straffrättsskipningen, bl. a. därom, att frågan om en omarbetning av strafflagens tillräknelighetsbestämmelser senast blivit aktuell då den 18 juli 1935 särskilda sakkunniga (advokaten Eliel Löfgren, ordf., m. fl.) tillkallats att inom justitiedepartementet biträda vid utredning av — utom andra spörsmål — frågan om en revision av tillräknelighetsbestämmelserna, samt att de sakkunniga nedlagt åtskilligt arbete på denna del av sitt uppdrag. Utskottet erinrade vidare om att frågan rörande psykiskt abnorma förbrytares straffrättsliga ställning och behandling var föremål för dryftande vid en av justitiedepartementet den 20 april 1936 anordnad konferens.2 Till grund för överläggningen låg en promemoria, som utarbetats på basis av en av de sakkunnigas sekreterare gjord sammanfattning av dittills verkställda utredningar. Promemorian (med uteslutande av vissa numera icke aktuella partier) ävensom ett referat av överläggningen blevo såsom belysande för motionärens yrkanden tryckta såsom bilagor till utskottsutlåtandet.
    Genom justitiedepartementets försorg har nu under titeln »Reformarbetet på straffrättens område 1932—1938» utgivits ett separattryck, innefattande här berörda tre bilagor, alltså dels den ovan omtalade översikten över strafflagsreformen och dels nyssnämnda promemoria och diskussionsreferat.

K. H.

 

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar slutbehandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    27 april: nr 193 med förslag till lag om ändrad lydelse av 25 kap. 8 § rättegångsbalken (just.dep.; utl. 30; se SvJT 1938 s. 431), bifallen;
    nr 102 ang. tillsynen över anordnande och begagnande av hissar i boningshus m. m. (komm.dep.; utl. 31), riksdagen fann ej anledning till erinran;

 

1 Se föregående notis.
2 SvJT 1936 s. 314.

436 NOTISER.    7 maj: nr 51 med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av 15 § kungörelsen d. 15 juni 1934 ang. handel med farmacevtiska specialiteter (soc.dep.; utl. 38); riksdagen fann ej anledning till erinran;
    18 maj: nr 237 med förslag till lag om ändring i vissa delar av 15 kap. strafflagen (just.dep.; utl. 39; upphävande av Åkarpslagen), bifallen;
    nr 242 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 med särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med spritdrycker och vin, m. m. (soc.dep.; utl. 40), bifallen;
    nr 136 med förslag till lag om avbrytande av havandeskap m. m. (just.dep.; utl. 42; se SvJT 1938 s. 432), bifallen med vissa ändringar;
    nr 146 med förslag till lag om upphävande av 18 kap. 13 § 2 mom. strafflagen, m. m. (just.dep.; utl. 43; handeln med preventivmedel), bifallen;
    21 maj: nr 191 med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen, m. m. (just.dep.; utl. 45; konkurrensreglerna; se SvJT 1938 s. 434), bifallen;
    25 maj: nr 259 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1, 3 och 4 §§ lagen d. 6 juni 1930 om begränsning av rätten att avverka skog å intecknad fastighet (jordbr.dep.; utl. 48), bifallen;
    28 maj: nr 169 med förslag till förordning om tillägg till förordningen d. 10 juni 1932 ang. utsträckt tillämpning av vissa bestämmelser i § 13 av ordningsstadgan för rikets städer d. 24 mars 1868 m. m. (soc.dep.; utl. 49), prop. avslagen; i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t ville utfärda en kungörelse om tillägg till § 13 ordningsstadgan för rikets städer av i huvudsak det innehåll som angavs i skrivelsen samt att K. M:t ville låta systematiskt sammanföra och i erforderlig mån jämväl omarbeta de i ordningsstadgan för rikets städer och därmed sammanhängande författningar ingående bestämmelserna rörande offentliga tillställningar allt under beaktande av kravet att dessa bestämmelser erhålla en sådan avfattning att den lojala föreningsverksamheten icke därigenom äventyras eller försvåras;
    nr 137 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2, 3 och 15 §§ lagen d. 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar (hand.dep.; utl. 51), bifallen med viss ändring;
    nr 166 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 4 jan. 1927 ang. tillstånd till försäljning av kyrklig jord i vissa fall samt till upplåtelse av sådan jord under tomträtt (eckl.dep.; utl. 54), bifallen med viss ändring;
    2 juni: nr 213 med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § ecklesiastik boställsordning d. 30 aug. 1932, m. m. (eckl.dep.; utl. 57), bifallen;
    nr 295 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 46 och 75 §§ lagen d. 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar (fin.dep.; utl. 58), bifallen;
    nr 306 om ändrad lydelse av § 11 förordningen d. 18 juni 1864 ang. utvidgad näringsfrihet (hand.dep.; utl. 59), riksdagen fann ej anledning till erinran;

 

    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    23 april: nr 144 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 19 kap. 10 § och 21 kap. 10 § lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet, m. m. (just.dep.; utl. 38), bifallen;

NOTISER. 437    nr 194 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o) och 8:o) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt (just.dep.; utl. 40), bifallen;
    27 april: nr 145 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 66 § lagen d. 12 maj 1917 om expropriation (just.dep.; utl. 43), bifallen;
    4 maj: nr 212 ang. anslag till läroanstalter för dövstumma m. m., dock endast såvitt angår förslag till lag om upphävande av lagen d. 31 maj 1889 ang. dövstumundervisningen (eckl.dep.; utl. 47), bifallen;
    8 maj: nr 286 med förslag till lag om semester m. m. (soc.dep.; utl. 58) bifallen med vissa ändringar;
    14 maj: nr 265 med förslag till lag. ang. ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1912 om arbetarskydd, m. m. (soc.dep.; utl. 51), bifallen;
    18 maj: nr 223 med förslag till sjöarbetstidslag m. m. och förslag till lag ang. ändrad lydelse av 10, 23, 51 och 73 §§ sjömanslagen d. 15 juni 1922 (soc.dep.; utl. 52), bifallen;
    21 maj: nr 254 med förslag till lag om handel med fodermedel (jordbr.dep.; utl. 53), bifallen;
    nr 207 med förslag till lag. ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 juni 1931 om behandling av alkoholister (alkoholistlag) (soc.dep.; utl. 55; se SvJT 1938 s. 433), bifallen;
    28 maj: nr 233 med förslag till förordning ang. handel med vissa mineraloljor, m. m. (hand.dep.; utl. 56), bifallen.

 

    Riksdagen har vidare beslutat följande skrivelser till K. M:t i lagfrågor.
    Efter utlåtande av första lagutskottet har riksdagen anhållit:
    att K. M:t ville låta verkställa en förutsättningslös utredning ang. prästexamen (utl. 35);
    att K. M:t ville vidtaga sådan ändring i kungörelsen d. 15 juni 1934 ang. handel med farmacevtiska specialiteter att farmacevtisk specialitet, om vilkens registrering ansökan gjorts efter d. 31 dec. 1934, ej får i avbidan på ansökningens slutliga prövning försäljas med mindre medicinalstyrelsen annorlunda förordnar (utl. 37);
    att K. M:t ville låta verkställa en allsidig utredning av frågan om de fria religiösa samfundens rättsliga ställning och om en revision av gällande dissenterlagstiftning (utl. 44);
    att K. M:t ville låta verkställa en allsidig, förutsättningslös utredning av frågan, huruvida och i vilken omfattning polisväsendet bör förstatligas (utl. 47).
    Efter utlåtande av andra lagutskottet har riksdagen anhållit:
    att K. M:t ville låta verkställa en allmän revision av lagstiftningen om delning av jord å landet, varvid jämväl därmed sammanhängande frågor borde beaktas (utl. 45);
    att K. M:t ville överlämna viss motion ang. effektivare åtgärder för skogsbetets inskränkande jämte däröver avgivna yttrande till 1936 års skogsutredning för att tagas under övervägande vid fullgörandet av dess uppdrag (utl. 50);
    att K. M:t ville överlämna viss motion ang. behandlingen av politiska flyktingar i vårt land till socialvårdskommittén för att tagas under övervägande vid fullgörandet av dess uppdrag (utl. 57).

438 NOTISER.    På hemställan av andra lagutskottet (utl. 42) har riksdagen vidare med anledning av motion antagit lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 14 juni 1929 om försäkring för vissa yrkessjukdomar.

 

    Bland avslagna motioner märkas följande
    av första lagutskottet behandlade:
    ang. beredande åt kvinna av säte och stämma i domstol vid handläggningen av mål och ärenden däri kvinna är part eller kvinnas rätt och intresse eljest är i fråga (utl. 29);
    om beredande av ökat skydd för omyndigas medel, som äro underkastade kontroll från det allmännas sida (utl. 32);
    om viss ändring i lagen innefattande bestämmelser ang. kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag (utl. 33);
    med vissa önskemål i avseende å en framtida revision av lagen om avbetalningsköp (utl. 34);
    om lagstiftning m. m. för tillrättaläggande av missförhållanden i följd av samverkan mellan psykiatri och rättsskipning (utl. 46; se SvJT 1938 s. 435);
    ang. beredande av ökad trygghet för hustru mot misshandel i hemmet, m. m. (utl. 52), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut; av andra lagutskottet behandlade:
    om vissa ändringar i expropriationslagstiftningen m. m. (utl. 41), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    om ändring i vissa hänseenden av de i lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet upptagna bestämmelserna om fastställande av avstyckning (utl. 46);
    om revidering av lantarbetstidslagen d. 26 juni 1936 (utl. 49).

I. S.