Ernst August Colliander avled d. 4 maj 1938. Den avlidne var född i Göteborg 1867. Han avlade mogenhetsex. där 1886 och jur. u. kand.-ex. i Uppsala 1895. Därefter tjänstgjorde han vid domsagokansli och i flera ämbetsverk i Sthm. Sedermera flyttade han till Göteborg, där han 1905 blev kanslist å stadsaktuariekontoret och polisnotarie samt följande år stadsnotarie. Han blev assessor vid rådhusrätten 1917 och rådman 1918, vilket ämbete han lämnade vid inträdet i pensionsåldern. Vid sidan av sin tjänst ägnade han sig bl. a. åt kommunal och social verksamhet.