DÖDSFALL. 443    Axel Fritiof Rudolf Peterzéns avled d. 6 maj 1938. Han var född i Mariestad 1852, avlade mogenhetsex. i Örebro 1873 och hovrättsex. i Lund 1881. Han blev vice häradshövding 1885 och tjänstgjorde därefter i nedre  justitierevisionen, där han blev kanslist 1893 och registrator 1903. År 1913 utnämndes han till protokollssekreterare i K. M:ts kansli.

 

    Gunnar Ludvig Johannes Dixelius avled i Härnösand d. 12 maj 1938. Född i Anundsjö 1889, avlade han mogenhetsex. i Härnösand 1908 och jur. kand.-ex. i Uppsala 1914. Efter tingssittning tjänstgjorde han vid rådhusrätten i Härnösand och blev där stadsnotarie 1920 samt förste rådman 1933. Han var tillika ombudsman hos Norrlands hypoteksförening och tillhörde styrelsen för sparbanken i Härnösand.

 

    Wilhelm Norén avled d. 25 maj 1938. Han föddes i Söderala 1876, avlade mogenhetsex. i Gävle 1896 och jur. u. kand.-ex. i Uppsala 1902. Han ägnade sig därefter åt lantdomarbanan till 1912, då han adjungerades i Svea hovrätt. 1918 blev han t. f. revisionssekreterare och vice häradshövding. Året därpå blev han häradshövding i Marks domsaga och 1924 borgmästare i Borås. Redan före sin utnämning till sistnämnda ämbete hade Norén verksamt deltagit i det kommunala arbetet i Borås, och han var anlitad för ett flertal förtroendevärv.

 

    Gustaf Leonard Grath avled d. 27 maj 1938. Han var född i Grebo 1873. Han avlade mogenhetsex. i Linköping 1892 och hovrättsex. i Uppsala 1900. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i landsstaten blev Grath förste rådman i Lidköping 1906. Sedan han under sammanlagt sju år varit t. f. borgmästare där, erhöll han detta ämbete 1921. Grath var vidare ombudsman hos Svenska handelsbanken och huvudman i Lidköpings sparbank samt innehade dessutom ett flertal kommunala förtroendeuppdrag.

 

    Robert Nordin avled d. 1 juni 1938. Han var född i Norrköping 1870, avlade mogenhetsex. där 1889 och hovrättsex. i Uppsala 1899. Han ägnade sig redan samma år åt advokatverksamhet och var advokat i Sthm sedan 1903. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1902.

 

    Nils Joel Mauritz Helling avled i Kalmar d. 3 maj 1938. Född i Örebro 1870, avlade han mogenhetsex. i Örebro 1888 och jur. u. kand.-ex. 1894. Helling valde därefter lantdomarbanan. Han var emellertid adjungerad i Svea hovrätt 1906—1911 och t. f. revisionssekreterare 1912—1914. Sistnämnda år blev han häradshövding i Södra Möre. Han deltog i det kommunala livet i Kalmar bl. a. såsom ledamot av stadsfullmäktige.

 

    Claes Albert Folin avled å Sickelsjö i Örebro län d. 4 juni 1938. Han föddes i Långasjö i Kronobergs län 1865. Han avlade hovrättsex. i Lund och förvärvade därefter vice häradshövdingetiteln. Han tjänstgjorde sedermera vid Stockholms rådhusrätt och var åren 1902—1923 sekreterare i Stockholms stads drätselnämnd. Efter att ha lämnat denna befattning bosatte han sig på sin egendom Sickelsjö. Han deltog livligt i socknens kommunala liv.

 

    Carl Gotthard Ewerlöf avled d. 6 juni 1938. Född i Kristianstad 1855, avlade han mogenhetsex. där 1873 och hovrättsex. i Lund 1880. Han blev vice häradshövding 1883. Nästa år blev han t. f. stadsfogde i Karlskrona

444 DÖDSFALL.och året därpå ordinarie stadsfogde samt Karlskrona stads ombudsman. 1887 blev han auditör, 1890 rådman i Karlskrona och 1898 tillika magistratssekreterare. Han tillhörde under många år landstinget, där han var ordf. i undervisningsutskottet.