Aksel Fredrik Olsén avled d. 14 juni 1938. Han föddes i Karlstad 1873, avlade mogenhetsex. där 1892 och hovrättsex. i Uppsala 1899. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Göta hovrätt, och blev där fiskal 1910 och hovrättsråd 1911. Han tillhörde stadsfullmäktige i Jönköping sedan 1928 och var ordf. i beredningsutskottet. Han var vidare ledamot av nykterhetsnämnden och en längre tid ordf. i fattigvårdsstyrelsen. Han var livligt verksam inom folkbildningsarbetet.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 17 juni 1938 förordnat dels byråchefen för lagärenden i departementet, hovrättsrådet i Göta hovrätt Carl Romberg att fr. o. m. 26 juli 1938 vara expeditionschef i departementet (jfr notisen Häradsrätterna), dels ock hovrättsrådet i Svea hovrätt Ivar Strahl att fr. o. m. s. d. vara byråchef för lagärenden i departementet.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 6 maj 1938 förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i socialdepartementet, assessorn i Svea hovrätt Sven Björkholm att fr. o. m. 1 juli 1938 vara chef för rättsavdelning i departementet.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har 17 juni 1938 förordnat byråchefen för lagärenden i finansdepartementet Claes Johanson att fr. o. m. 1 juli 1938 vara chef för rättsavdelning i departementet samt hovrättsrådet i Göta hovrätt Martin Lembke att fr. o. m. s. d. vara byråchef i departementet.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    27 maj 1938 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. assessorn i samma hovrätt Kurt Wulff;
    s. d. beviljat hovrättsrådet i nyssnämnda hovrätt Sommar Bruzelius avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. 5 aug. 1938.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    29 april 1938 beviljat avsked för häradshövdingen i Östersysslets domsaga Carl Lilienberg fr. o. m. 13 juli 1938, häradshövdingen i Jämtlands östra domsaga August Larsson fr. o. m. 9 aug. 1938, häradshövdingen i Aska, Dals och Bobergs domsaga Fredrik Törner fr. o. m. 15 aug. 1938, häradshövdingen i Ölands domsaga Henning Söderbaum fr. o. m. 25 sept. 1938 samt häradshövdingen i Södra Åsbo och Bjäre domsaga Jacob Linders fr. o. m. 26 juli 1938;
    3 juni 1938 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Ångermanlands norra domsaga fr. o. m. 1 juli 1938;
    17 juni 1938 till häradshövdingar utnämnt: i Östersysslets domsaga hovrättsrådet i Svea hovrätt Ivar Hessius, i Jämtlands östra domsaga vice häradshövdingen Birger Björklöf, i Åse, Viste, Barne och Laske domsaga fr. o. m. 1 juli 1938 vattenrättssekreteraren vid Österbygdens vattendomstol, vice häradshövdingen Nils Bärnheim, i Södra Åsbo och Bjäre domsaga expeditionschefen i justitiedepartementet, revisionssekreteraren Gustaf Axel Eriksson;
    s. d. transporterat häradshövdingen i Västerbottens mellersta domsaga Ragnar Seldén till Aska, Dals och Bobergs domsaga samt häradshövdingen i Härjedalens domsaga Harald Wullt till Ölands domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 29 april 1938 till rådman i Stockholm utnämnt assessorn vid Stockholms rådhusrätt Gunnar Hedelius.