Tidsskrift for Rettsvidenskap. H. 2 och 3. — I h. 2 diskuterar prof. RAGNAR KNOPH frågan om förutsättningarna för en gemensam nordisk »åndsverkslovgivning». Förf. framhåller, att särskilt Sverige kommit efter i utvecklingen på detta område, men han finner dock, att alla de nordiska länderna i stort sett hava samma inställning till huvudproblemen och att sålunda huvudförutsättningen för en gemensam lagstiftning kan anses föreligga. Från denna utgångspunkt tager förf. därefter i sikte det »Forslag till Lov om Eiendomsretten til Aandsverker», vilket framlagts av prof. Vinding Kruse (se SvJT 1937s. 44 ff.). Gent emot detta förslag, vilket utformats på grundvalen av V. K:s bekanta uppfattning av författar- och konstnärsrätten som en äganderätt tillverket, riktar förf. en skarp kritik. — Frågan om den amerikanska guldklausullagstiftningens internationella verkningar beträffande obligationslån utfärdade av icke-amerikansk gäldenär i dollarvaluta avhandlas i en längre intressant uppsats av justitierådet ALGOT BAGGE. I anslutning till en av Neumeyer och Eckstein framlagd teoretisk åskådning, enligt vilken i ett dylikt konfliktfall icke den internationella privaträttens regler om obligationsstatutet utan den internationella förvaltningsrättens grundsatser böra tillämpas, utvecklar förf. närmare den uppfattning av nämnda spörsmål, vilken låg till grund för det votum förf. avgav vid H. D:s avgörande av det bekanta »Skandiamålet». Ett annat bidrag till diskussionen av berörda vanskliga spörsmål lämnar RAGNAR KNOPH i en artikel angående »ordre public-synspunktet i de amerikanske gulldollarsakene». Förf. anser den nyssberörda åskådningen innefatta ett alltför starkt pressande av de teoretiska motsättningarna och hävdar, att det offentligrättsliga element, som en guldklausullagstiftning innehåller, kan komma till sin fulla rätt även om man i ifrågavarande konfliktfall utgår från den internationella privaträttens utgångspunkter. Vilken teoretisk utgångspunkt man än väljer, uppkommer emellertid, framhåller förf., frågan huruvida icke en icke-amerikansk domstol med tilllämpning av ordre-public-synpunkten bör avvisa användningen av den amerikanska guldklausullagstiftningen, även om denna, enligt de regler man i första hand utgår från, synes tillämplig i ett visst fall. Detta spörsmål, som av förf. dryftas med hänsynstagande till norsk lagstiftning och rättspraxis, besvaras av honom nekande. — Om »den objektive idealisme» handlar en längre, rättsfilosofisk uppsats av TRYGVE LEIVESTAD, vari två under senaste tid utgivna arbeten av Julius Binder anmälas. Förf. utvecklar med mycken sympati grundtankarna i den nya rättsfilosofi Binder framlagt i de recenserade arbetena. Han finner Binders nya filosofiska system i alla huvuddelar så överensstämma med Hegels filosofi, att han betecknar hans lära som nyhegelianism. Även för den, som icke känner någon dragning åt Hegelsfilosofi, har denna introduktion i en i Tyskland nu ledande filosofisk skola givetvis sitt stora intresse. — Om den danska ämbetsexamens år 1936 firade 200-årsjubileum handlar en artikel av RAGNAR KNOPH, vari förf. anmäler den av Juristförbundet i Danmark i anledning av nämnda jubileum utgivna festskriften. Att denna utgör en verkligt givande litteratur framgår nogsamt av recensionen. — Meddelanden från den danska Høiesterets praxis för år 1936 lämnas av TROELS G. JØRGENSEN och P. C. POULSEN, motsvarande medde-

48 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.landen beträffande högsta domstolens praxis för år 1934—35 lämnas av E. SANDSTRÖM och H. GULDBERG.POUL MIKAEL SACHS meddelar intressanta intryck från rättslivet i USA, och signaturen H. L. berättar livfullt om en turné till tre juristkongresser (i Paris, Haag och Helsingfors) sommaren 1937. — Till sist är att nämna en av U. A. MOTZFELDT författad nekrolog över fhv høiesterettsassessor Edward Isak Hambro samt recensioner av Gunnar Palmgrens doktorsavhandling, Om påföljderna av säljares mora (rec. prof. LAURI CEDERBERG) och av den av Y. J. Hakulinen författade avdelningen om Finlands obligationsrätt i »Die Zivilgesetze der Gegenwart» (rec. prof. T. M. KIVI MÄKI).

Ph. H