UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1937.1

 

Av e. o. HOVRÄTTSASSESSORN ERIK ALEXANDERSON.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

Andersen, Poul. Nyordning af Kobenhavns Universitets Organisation. TfR s. 123—124.
Carlson, B. C. Luckor i rätten. JFFT s. 583-605.
Carlson, B. C.. Lundstedts kritik. DL. s. 390—406.
Helweg, H. Saakaldet Racehygiejne. J s. 501—507.
von Holstein, Huno. Lidt om Retsanskuelsen i det nationalsocialistiske Tyskland. J s. 169—183.
af Hällström, Erik. Juridiska Föreningen i Finland 75 år. En översikt av dess 51—75 verksamhetsår (1912—1936). JFFT s. 397—439.
Jacobsson, Lennart. Några anmärkningar om förhållandet mellan lag och rättsskipning. TSA s. 245250.
K[noph], R[agnar]. Jodesporsmålet i tysk rettsvidenskap. TfR s. 125—130.
Kopp, Walter. Arveligheds- og Racehygiejne i det tredie Riges Lovgivning. J s. 249—260.
Leivestad, Trygve. Den objektive idealisme. TfR s. 288—320.
Rasmussen, V. Ravnsholt. Laesning ved Kirkestaevne. J s. 525—530.
Reuterskiöld, C. A. Avgifterna för den akademiska kursundervisningen. SvJT s. 47—50.
Sachs, Poul Mikael. Indtryk fra Retslivet i U. S. A. TfR s. 246—263.
Schlegelberger. Retningslinjer i moderne tysk Ret. J s. 473—483.
Thulin, Gabriel. Juristerna och förvaltningstjänsten. NAT s. 92—111.
Undén, Östen. Några systematiska spörsmål. TfR s. 419—422.

 

RÄTTSHISTORIA.

Almquist, Jan Eric. Svensk rätts införande i de under 1600-talet med Sverige inkorporerade danska och norska provinserna. SvJT s. 3—14.
Almquist, Jan Eric..»Med hand å bok». SvJT s. 240—246.
Almquist, Jan Eric.. »Häradshövding lyse ting och tingsfrid». SvJT s. 635—640.
Grunér, Håkon S. Sakförarväsende och sakförarmonopol under tiden 1615—1734. JFFT s. 664—685.
Jørgensen, Troels G. Højesteret gennem Tiderne. J s. 537—544.
Lagerroth, Fredrik. En frihetstida lärobok i gällande svensk statsrätt. ST s. 185-211.
Landberg, Georg. En svensk författningshistoria från krisåret 1768. Bidrag till den gustavianska rojalismens idéhistoria. ST s. 1—27.
Wadstein, Elis. »Nordiskt konungaval». ST s. 363—366.
Wedberg, Birger. En celeber förlikning. SvJT s. 310—316.
Woll, V. En dansk Provinsembedsmands Bibliotek i det 18. Aarhundrede. J s. 264—263.

 

OBLIGATIONSRÄTT.

Bache, N. H. Minimumsgraense for Erstatningskrav. UfR s. 180—181.
Bagge, Algot. Den amerikanska guldklausullagstiftningens internationella verkningar. TfR s. 158—210.

 

1 Förkortningar: ASJG = Acta scandinavica juris gentium. — DL = Defensor legis. — J = Juristen. — JFFT = Tidskrift utg. av Juridiska föreningen i Finland. — NAT = Nordisk Administrativt Tidsskrift. — ND = Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender. — NFT = Nordisk Försäkringstidskrift. — NIR = Nordiskt industriellt rättsskydd.— NR = Norsk Retstidende. — NT = Nordisk Tidskrift. — NTfIR = Nordisk Tidsskrift for international Ret. — NTfS = Nordisk Tidsskrift for Strafferet. — ST = Statsvetenskaplig Tidskrift. — SSkT = Svensk Skattetidning. — SSpT = Svensk sparbankstidskrift. — SvJT = Svensk Juristtidning. — SvStT = Svenska Stadsförbundets tidskrift. — TfR = Tidsskrift for Rettsvidenskap. — TSA = Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund. — UfR = Ugeskrift for Retsvæsen.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1937. 497Bang-Jensen, Povl. Valutalovgivning. Saerlig om Valutamangel og Kontraktfrigørelse. UfR s. 265—272.
Birkmose, A. Erfaringer og Betraktninger vedrørende Ulykkesforsikringsloven af 1933. NFT s. 1—10.
Borenius, Lauri. Förslaget till ny lag angående ansvarighet vid trafik med motorfordon i Finland. NFT s. 255—264.
Brekke, Reidar. Forholdet mellem cedent og reassurandör. NFT s. 165—184.
Cederberg, Lauri. »Generalklausulen» i finsk aktiebolagsrätt. TfR s. 423—433.
Dahlberg, Knut. Bankernas nya reversformulär. TSA s. 175—184.
Eklund, Rudolf. Divergenser i skandinavisk rättspraxis på köprättens område. TfR s. 434—442.
Elmquist, Hjalmar V. Fredspligten i følge den kollektive Arbejdsoverenskomst. TfR s. 265—287.
Guldbrandsen, B. N. Aktuelle Sporgsmaal i Automobilforsikring. NFT s. 185—208.
Göransson, J. H. Kronans ansvar för fel av lotsverkets personal vid lotsning samt vid utsättandet av sjömärke (prick). SvStT s. 586—588.
Henning, Edward. Trafikförsäkringsanstalternas nämnd. SvJT s. 531—533.
Hjejle, Bernt. Nogle Problemer i Prisaftaleloven af 18 Maj 1937. UfR s. 329—342.
Holmbäck, Åke. »Missräkning är ingen betalning». SvJT s. 529—531.
Knoph, Ragnar. Till kontraktsrettens almindelige del. TfR s. 63—80.
K[noph], Ragnar. Norsk arbeidsretts dom om sjøfolkenes blokade av general Franco. TfR s. 371—375.
K[noph], Ragnar. Ordre public-synspunktet i de amerikanske gulldollarsakene. TfR s. 356—367.
Löfgren, Erik. Hur beräknas ersättning för kroppskada och förlust av försörjare enligt svensk rätt? NFT s. 357—374.
Madsen-Mygdal, N. P. Importreguleringens civilretlige Konsekvenser. UfR s. 153—165, 364—372.
Magnussen, O. K. Et Par Spørgsmaal i Laeren om Leje. UfR s. 1—11.
Monrad-Krohn, G. H. Om posttraumatiske psyko-nevroser. NFT s. 76—78.
Nial, Håkan. Dödsrättshandlingar och livsrättshandlingar. SvJT s. 277—304.
Nial, Håkan. Svensk rättspraxis. Obligationsrätt. SvJT s. 471—480.
Palmgren, Gunnar. Kan borgenär fordra skadestånd utöver beloppet av utfäst avtalsvite? JFFT s. 766—786.
Paulsen, Wagn. F.A.L. § 25 og Danske Lov 3—19—2. UfR s. 49—55. Ang. samma ämne A. DRACHMANN BENTZON S. 94—96.
Paulsen, Wagn.. Emissionsregler i dansk og fremmed Ret. J s. 183—200.
Pedersen, C. Verner. Maksimalrenteloven og Praksis. J s. 24—29.
Pedersen, Niels Aage. Aktuelle Spørgsmaal indenfor Ansvarsforsikring. NFT s. 433—441.
Petersson, Haakon. Noen aktuelle problemer i garantiforsikring. NFT s. 19—34.
Rabenius, Lars. Om förmånsrätt i konkurs för lönefordran. SvJT s. 771—783.
Rasmussen, V. Ravnsholt. Er Akcept paa Forsikringsbegaering nødvendig? J s. 465—472. Ang. samma ämne HENRY USSINGs. 553—557.
Rygh, Per. Aksjeselskapers sikkerhetsstillelse for fremmed gjeld. NR s. 913—929.
S[achs], P. M. Viktige Ændringer i engelsk Kontraktsret. TfR d. 506—509.
Torkild-Hansen, Carl. Omfatter Aktielovens § 17, 2 Stk. ogsaa Krav paa Tilbagebetaling af Aktiebeløb. UfR s. 115—120.
Ussing, Henry. Erstatningsrettens Udvikling i Nutiden, saerlig Sporgsmaalet, om Ansvaret bør indskrænkes. SvJT s. 115—134.
Ussing, Henry. Indfrielse af andres Forpligtelser. UfR s. 108—115.
Ussing, Henry. Omstobning af Misligholdelseslaeren. UfR s. 234—236.

 

SAKRÄTT.

Bentzen, Knud. Er vor Realkredit i Landbruget uforsvarligt ordnet? UfR s. 229—233.
Bergquist, Thorwald. Hyreslagstiftningen. SvJT s. 518—521.
Edelman, Edvard. Bidrag till tolkning av förordningen om trävarubolags fastighetsförvärv av den 15 januari 1915. DL s. 138—140.
Fønss, Karsten. Om Samtykke fra Efterpanthaverne. UfR s. 150—151. Ang. samma ämne VINDING KRUSE s. 152.

498 ERIK ALEXANDERSON.Hurwitz, Stephan. Pantsatte Policer. UfR s. 17—26.
Illum, Knud. Nogle Tinglysningsspørgsmaal. UfR s. 313—322
Kruse, Vinding. Naturfredningen. J s. 81—93.
Kruse, Vinding. Fra Retspraksis paa Ejendomsrettens Omraade. UfR s. 33—43.
Lagerström, Otto. Angående rätt att uppsäga intecknad gäld. SvJT s. 54—57.
Ang. samma ämne GÖSTA WALIN S. 255—259.
Magnussen, O. K. Nogle Panteretsproblemer. TfR s. 11—51.
Ang. samma ämne VINDING KRUSEs. 52—62.
Mortensen, S. Storm. Ejerpant. J s. 225—212.
Nybergh, Gunnar. Köp av lösöre under suspensivt och under resolutivt villkor. JFFT s. 285—310.
Petersen, Fr. V. Danmarks Lov af 7. Maj 1937 om Naturfredning. NAT s. 163—173.
Popp-Madsen, C. Om Ejendomserhvervelse af Hvaler efter dansk Ret. J s. 69—75.
Ang. samma ämne E. A. KOCH S. 274—281.
Popp-Madsen, C.. Lidt Ejendomsret. J s. 489—500.
Renwall, Jarl L:son. De ledande grundsatserna i den tyska »Reichserbhofgesetz» av den 29. 9. 1933. DL s. 193—200.
S[chlyter], K. J. Uppläggandet av nya fastighetsböcker. SvJT s. 249—253.
Stoustrup, Axel. Om Afbetaling. UfR s. 26—31.
Uggla, John. Byggnadsservitut i stad. JFFT s. 845—858.

 

FAMILJE-OCH ARVSRÄTT.

Arnholm, Carl Jacob. Sinnssvekkedcs testasjonshabilitet. TfR s. 443—468.
Augdahl, Per. Forliksmegling i separasjons- og skilsmissesaker. NR s. 337—342.
Ang. samma ämne ROLF VEDELER S. 577—578.
Beckman, Nils. Svensk rättspraxis. Familjerätt. SvJT s. 809—837.
Borum, O. A. Om Legatarers Retsbeskyttelse. J. s. 17—24.
Ang. samma ämne EGMONT ANDERSEN s. 65—68.
Candolin, A. Till frågan om vårdnaden av barn, vilkas föräldrar leva åtskilda. JFFT s. 578—582.
Frost, J. L. Kan den forstafdode Ægtefælles Særbo skiftes efter Reglerne i Skiftelovens Kap. V, naar den længstlevende Ægtefælle hæfter for hele den førstafdøde Ægtefælles Gæld? UfR s. 166—168.
Gadolin, A. W. Vår familjerättsliga namnrätt. JFFT s. 632—650.
Gormsen, Knud. Maegling — en Misforstaaelse. J s. 128—133.
Harbou, Niels. Et Par Skiftespørgsmaal. UfR s. 45—48.
Levin, Benny. Nogle Bemærkninger om Ægtepagters Godkendelse. UfR s. 56—61.
Lütken, Hans. Noen bemerkninger om enkelte av de endrede bestemmelser i vår arvelov. NR s. 625—628.
Petersen, Theodor. Om Faderskabsbeviset særlig fra et naturvidenskabeligt Standpunkt. (Eksklusionsbeviset). UfR s. 289—311.
Ang. samma ämne J. HERFELT s. 345—349.
Stjernstedt, Georg. Brister att avhjälpa i nya giftermålsbalken. SvJT s. 457—470.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

Arbol, Carsten. Næringsloven. J s. 417—440.
Ang. samma ämne LARS PEDERSEN s. 557—558.
Beckman, Rudolf. Lagen om befordran med luftfartyg. JFFT s. 545—563.
Eberstein, Gösta. Immaterialrätten och dess underarter. TfR s. 81—90.
Ehlers, Hans. Totalforlis og bevisbyrden. ND s. 81—84.
Ang. samma ämne OLE FRIELE s. 140—142.
Ericsson, Hugo. Om avvikelse från ägobelopp som enligt delningsgrund tillkommer ägolott. SvJT s. 189—209.
Færden, Karl. Revisjonen av den norske forsikringstilsynslov. NFT s. 327—316.
Hakulinen, Y. J. Förslaget till ny finsk patentlag. NIR s. 116—136.
Heinonen, E. M. Patentavgifterna och sättet för deras fastställande. NIR s. 81—96.
Hällfors, Edvard. Om rätten till de naturliga vattensamlingarna. JFFT s. 97—122.
Jantzen, Johs. Falske konnossementer og Pomerene-loven. ND s. 129—140.
Jantzen, Johs. Haagreglenes seiersgang. ND s. 193—202.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1937. 499Jantzen, Johs. Rederens ansvar i tilfelle av flere sjoulykker innen skibetrekker havn. ND s. 273—279.
Kauppi, Kalle. Nyhetshinder inom patenträtten. NIR s. 137—148.
Knoph, Ragnar. Felles nordisk åndsverkslovgivning? TfR s. 133—157.
Kruse, Vinding. Nordisk Lov om Aandsværker. TfR s. 403—418.
Kruse, Vinding. Til den aandelige Ejendomsret. UfR s. 65—93.
Kruse, Vinding. Til Patentretten. Den aandelige Ejendomsret. UfR s. 171—180.
Kruse, Vinding. Reform af Forfatter- og Kunstnerretten. SvJT s. 44—47.
Lindgren, Birger. Besvärsinstans hos patentmyndighet. NIR s. 154—177, jfr s. 183—184.
Lundberg, Filip. Försäkringstekniskaproblem, som träda i förgrunden vid en revision av försäkringslagen. NFT s. 397—412.
Kauppi, Kalle. Nyhetshinder inom patenträtten. NIR s. 137—148.
Knoph, Ragnar. Felles nordisk åndsverkslovgivning? TfR s. 133—157.
Kruse, Vinding. Nordisk Lov om Aandsværker. TfR s. 403—418.
Kruse, Vinding. Til den aandelige Ejendomsret. UfR s. 65—93.
Kruse, Vinding. Til Patentretten. Den aandelige Ejendomsret. UfR s. 171—180.
Kruse, Vinding. Reform af Forfatter- og Kunstnerretten. SvJT s. 44—47.
Lindgren, Birger. Besvärsinstans hos patentmyndighet. NIR s. 154—177, jfr s. 183—184.
Löwing, Folke. Bör dämningsskada uppskattas årsvis? SvJT s. 148—155.
Nilsson, Rud. Bugserbaades Ansvar i Kollisionstilfælde. ND s. 65—75, 142—144.
Nordfelt, Hjalmar. De förestående ändringarna i sparbankslagen. SSpT s. 63—101, 293—308.
Nybergh, Gunnar. Auktorrättens juridiska karaktär enligt finsk rätt. JFFT s. 140—188.
Nybergh, Gunnar. Auktorrätt till tonfilm. JFFT s. 721—743.
Schoenberg, Gustav. Die Angestelltenerfindung nach österreichischem Recht. NIR s. 1—9.
Simonsen, Peter. Kanselleringsdato og for sen ankomst til lasteplass. ND s. 209—214.
Söderhjelm, J. O. Reflexioner kring några domstolsavgöranden berörande villkoret »vid fartygets sida». JFFT s. 835—844.
Vislie, Jon. Rederis ansvar for skade på gods. ND s. 17—20.
Ang. samma ämne JOHS JANTZEN s. 49—53.
Walin, Gösta. Förslag till lagstiftning om grundvatten m. m. SvStT s. 521—528.
Wyller, B. Om det offentliges bruk av patenter. NIR s. 10—19.
Wyller, B. Om gjenoprettelse av patenter i Norge. NIR s. 77—80.

 

STRAFFRÄTT.

Agge, Ivar. Nulla poena sine lege. SvJT s. 406—411.
Agge, Ivar. Ett par spörsmål angående målsäganderätt vid konkursförbrytelser. JFFT s. 266—284.
Alanen, Aatos. Om brottstyper med objektivt överskott. JFFT s. 531—544.
Arvelo, A. P. De nya vårdlagarna i Finland. NTfS s. 294—306.
Bergendal, Erik. Högbroforsmålet. SvJT s. 97—114.
Falsen, Conrad. Norske tvangsarbeidere på veiarbeide. NTfS s. 152—160.
Göransson, Hardy. Fångantalet i olika länder. SvJT s. 333—334.
Göransson, Hardy. Är ungdomsbrottsligheten i stigande? SvJT s. 521—525.
Hurwitz, Stephan. Den videnskabelige Kritiks Grænser i Forhold til Injurielovgivningen. J s. 117—128.
Jacobi, Adam. Norsk Strafferet. UfR s. 213—226.
Kinberg, Olof. Kriminalpolitikens centrala organisation. SvJT s. 356—373.
Krabbe, Oluf H. Om Mortifikation af Ærefornærmelser. UfR s. 11—16.
Larsen, A. P. Ny militær Straffelov. UfR s. 121—129.
Larsen, A. P. Den militære Straffelov og Retsplejelov. NTfS s. 201—218.
Larsson, Sven. »Bedrägeri mot allmänheten». SvJT s. 411—414.
Lindstedt, Gustaf. Otillräknelighetsproblemet. SvJT s. 36—44.
Lindström, Ragnar. Olika former av frihetsberövande. NTfS s. 318—337.
Nissen, Hartvig. Kriminalitet og Mentalhygiene. NTfS s. 125—151.
Nyman, Hjalmar. Förslag till revision av de svenska förvarings- och interneringslagarna. NTfS s. 175—187.
Nyman, Hjalmar. Svenskt lagförslag om frivillig sterilisering. NTfS s. 188—194.
Nyman, Hjalmar. Revision av 18 kap. 13 § i den
svenska strafflagen (den s. k. preventivlagen). NTfS s. 195—200.
Palmgren, Bo. Om rättsregeln i RB 10:23 och dess betydelse för den materiella straffrätten. JFFT s. 744—765.
Regner, Nils. Svensk lagstiftning rörande verkställighet av bötesstraff. NTfS s. 307—317.
Reuterskiöld, C. A. Strafflösförklaring vid ämbetsbrott. SvJT s. 323—326.
Riemer, Svend. Incestbrottet som sociologiskt problem. NTfS s. 56—78.
Schlyter, K. Straff och skyddsåtgärder i nordisk rätt. JFFT s. 12—33.
Sondén, Torsten. De rättspsykiatriska undersökningarna. SvJT s. 317—323.

500 ERIK ALEXANDERSON.Steincke, K. K. Samfund og Fosterdrab. J s. 1—15.
Tjensvoll, Hanne-Marie. Fengselsforholdene og fangebehandlingen i Frankrike. NTfS s. 39—55.
Verkko, Veli. Om könet som kriminalitetsfaktor vid våldsbrott. NTfS s. 91—124.
Westerkjaer, Erik. Dansk Kommissionsbetænkning og dansk Lovforslagangaaende Svangerskabsafbrydelses Lovlighed. NTfS s. 79—88.
Wetter, Folke. Vilka arbetstagare i kommunernas tjänst äro underkastade ämbetsmannaansvar? SvStT s. 171—181.
Worm, Aage. Den belgiske lov af 9. April 1930 »om socialt forsvar overfor abnorme lovovertrædere og vaneforbrydere». NTfS s. 263—293.

 

PROCESSRÄTT.

Adolphson, Karl. Några praktiska synpunkter på advokatyrket. TSA s. 190—194.
Agge, Ivar. Straffprocessens konstruktion och brottmålsutslagets rättskraft. SvJT s. 617—634.
Berglund. Hadar. Handlandes rättegångsförmån. SvJT s. 641—665.
Berthelsen, Jorgen. Forholdet mellem Politi og Domstol i Politisager. J s. 285—294.
Bjerre, M. C. A. Nogle Bemærkninger om Sagførergerningen. TSA s. 26—36.
Bomgren, Gunnar. Bör domaren eller advokaterna höra vittnena. TSA s. 14—21.
Bomgren, Gunnar. Det svenska advokatväsendet före bildandet av Sveriges Advokatsamfund. TSA s. 67—173.
Bomgren, Gunnar. En generalrepetition på den muntliga processen. TSA s. 199—204.
Bomgren, Gunnar. Advokats tystnads- och vittnesplikt. TSA s. 221—244.
Bomgren, Gunnar. Processreformer utan lagändring. SvJT s. 666—673.
Brocker, H. R. Nogle Bemærkninger om Presse og borgerlig Retspleje. UfR s. 374—378.
Dennemark, Sigurd. Svensk-schweizisk konvention om verkställighet av domar och skiljedomar. SvJT s. 329—332.
Dillén, Nils. Om skiljeklausul vid ogiltigt huvudavtal. SvJT s. 674—694.
Eckerström, Åke. Anslutningsrätt till fullföljd av talan i H. D. SvJT s. 253—255.
Edelman, Edvard. American Bar Association Canons of Professional Ethics. DL s. 288—306.
Ekdahl, Curt. Advokats yrkesplikt. TSA s. 195—198.
Ekeberg, Birger. Muntlighet i hovrätt. SvJT s. 695—710.
Engströmer, Thore. Om protokollföring i muntlig process. SvJT s. 711—717.
Forssner, Tom. Om upptagande av vittnesbevisning. SvJT s. 718—732.
Godenhielm, Bertil Vilket mått och vilket slag av reklam kan anses överensstämmande med god advokatsed? DL s. 229—241.
Granfelt, O. Hj. Officialprincipen. JFFT s. 651—663.
Granfelt, O. Hj. Rättegångsreformen i Finland. SvJT s. 578—589.
Gärde, N. Den nya tryckfrihetsprocessen. SvJT s. 326—328. Jfr s. 533—536.
Gärde, N. Instansordningen. SvJT s. 733—743.
Hansen, Victor. Ændringerne i den danske Strafferetspleje. NTfS s. 4—38.
Hassler, Åke. Om indrivande av rättegångsfullmäktigs arvode. SvJT s. 15—35.
Hassler, Åke. Svensk rättspraxis. Processrätt 1931—1935. SvJT s. 210—221.
Hassler, Åke. Om tillämpningen av 191 och 192 §§ utsökningslagen. SvJT s. 744—758.
Hurwitz, Stephan. Dansk Procesret efter Retsplejeloven af 1916. SvJT s. 590—600.
Hurwitz, Stephan. Straffeprocesreformen af 7 April 1936. UfR s. 189—200. Ang. samma ämne OTTO SCHLEGEL. s. 201—211.
Hurwitz, Stephan. Betragtninger over den retlige Side af Justitsministerens Redegørelse i Gundtoft-Sagen. J s. 149—164.
Jørgensen, Troels G. Den særlige Appelret og de almindelige Domstole. UfR s. 361—362.
Ang, samma ämne KNUD JARNER s. 362—364.
Jørgensen, Troels G. Pressen og Retssagerne. J s. 485—488.
Kruse, Vinding. Voldgiftsdomstole. J s. 265—274.
Löfgren, Eliel. Muntlighet i överrätt. TSA s. 1—13.
Löfgren, Eliel. Något om processledningen vid muntlig rättegång. SvJT s. 759—770.
Norrmén, Gustaf. Finlands enda handelsdomstol. JFFT s. 709—720.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1937. 501Olivecrona, Karl. Ändrade regler om resning? SvJT s. 246—249.
Palmgren, Bo. Om tillämpningen av utländsk rätt i tvistemål. JFFT s. 34—59.
Palmgren, Bo. Till frågan om konkursrättegångens natur. JFFT s. 311—325.
Persson, Wilhelm. Om konkurskostnaders uttagande ur fast egendom. TSA s. 37—44.
Ang. samma ämne CURT EKDAHL s. 44—48.
Persson, Wilhelm. Skall fastighetskonkurs handläggas som fattigkonkurs. TSA s. 185—189.
Planting, Börje. Om lagsökningsutslags rättskraft. JFFT s. 787—810.
Pürschel, Victor. Dommere og Dommerfuldmaegtige. UfR s. 273—277.
Sandelin, J. H. Till frågan om reform av häradsrätterna, särskilt beträffande lekmannaelementet. JFFT s. 811—821.
Schjelderup, F. Omkring gjennemføringen av den norske civilprosessreform. JFFT s. 509—528.
Schlyter, K. Om fastare anställning av hovrätternas fiskaler. SvJT s. 525—529.
Schlyter, K. Det beslutande organet i lösdrivarmål. SvJT s. 784—796.
Schybergson, C. M. Akademisk domsrätt i Finland. JFFT s. 822—834.
Skeie, Jon. Om de sidste forandringer i den norske civilproces. SvJT s. 601—616.
Steincke, K. K. Om Adgangen til Offentliggørelse af, hvad der er passeret i et lukket Retsmøde. J s. 133—146.
Strahl, Ivar. Torsten Kreugers resningsansökan. SvJT s. 50—54.
Volquartz. Skal Politiets Rapporter fremlægges i Retten? UfR s. 245—248.
Wedberg, Birger. En resningsfråga. SvJT s. 802—808.
Wedberg, Birger. Återbrytande av dom. JFFT s. 446—465.

 

STATSRÄTT.

Berlin, Knud. Om Udlaendinges Vaernepligt. UfR s. 145—150.
Berlin, Knud. En fransk Doktorsdisputats om Island. [Aage Gregersen.] J s. 507—520.
Castberg, Frede. Kampen om Høiesterett i De forente Stater. TfR s. 115—122.
Erich, R. Några synpunkter rörande utlämningsinstitutet. JFFT s. 623—631.
Erich, R. Nytt liv i gammal grundlag. NT s. 295—303.
Erich, R. Partistyre och författningsrätt. NAT s. 77—80.
Hoffmann, Johan. Individuelle frihetsrettigheter og politisk demokrati. TfR s. 500—506.
Jørgensen, Troels G. Kongen og Domstolene. UfR s. 169—170.
Lindman, Sven. Parlamentarism och presidentmakt i Finland. NT s. 603—612.
Myrberg, Israel. Till frågan om gränsen mellan konungens i statsrådet och i regeringsrätten kompetens. ST s. 393—425.
Simonsen, Johs. Parti og Stat. J s. 201—221.
Thulin, Olof. Den nya svenska utlänningslagstiftningen. NAT s. 188—193.
Wrede, R. A. Till tolkningen av 13 § R.O. JFFT s. 466—476.

 

FÖRVALTNINGSRÄTT.

Andersen, Poul. Lighedsgrundsætninger i forvaltningsretlig Belysning. JFFT s. 479—497.
Barfod, A. Den ny danske Folkeskolelov. NAT s. 233—242.
Berthelsen, Jørgen. Nogle Faerdselsproblemer. J s. 441—462.
Castrén, U. J. Kravet på snabbhet i högsta förvaltningsdomstolens i Finland lagskipning. NAT s. 34—47.
Darre-Jenssen, W. Utkast til Lov ombygnings- og brandvesenet på landsbygden i Norge. NFT s. 241—254.
Haarløv, Tyge. Offentlig Forsorg og personlig Frihed. J. s. 33—56.
Hart, William C. Administration og lov. NAT s. 47—59.
Herlitz, Nils. Kommunala tjänstemäns rättsställning enligt svensk rätt. NAT s. 12—33.
Hoeck, E. Tilbageholdelse af Førerbevis i Medfor af Motorlovens § 42, Stk. 4. UfR s. 43—45.
Jørgensen, Troels G. Højesterets Dom af 7. Oktober 1937 om Turistkørsel. J s. 520—522.
Keilhau, Wilhelm. Innföringen av det kommunale selvstyre i Norge. NT s. 105—120.
Lassen, Edvard. Den nye statspolitiordning i Norge. NAT s. 174—187.

502 ERIK ALEXANDERSON.L[undh], H. Riks-Administrasjonen iDe forente Stater. NAT s. 193—195.
Moritz, Sven. Politiet i Holland og Belgien. J s. 75—80.
Munck af Rosenschöld, Th. Kommunerna och det civila luftskyddet. SvStT s. 227—232.
Olesen, Chr. H. Den danske alkoholordning. NT s. 94—104.
Schlegel, Otto. Sindssyges Hospitalsanbringelse. UfR s. 98—107.
Tarjanne, Tapio. Några nya former av förvaltningsverksamhet. NAT s. 151—162.
Willgren, Karl. Kommunalförfattningen — en grundval för kommunens finansväsen. JFFT s. 859—885.

 

FINANSRÄTT.

Bæhrendtz, E. Kammarrättens och prövningsnämndernas arbetsbörda. SSkT s. 1—20, jfr s. 21—35.
Eberstein, Gösta. Till frågan om remuneratorisk gåva och dess beskattande enligt svensk rätt. JFFT s. 498—508.
Forssman, L. E. I vilka fall inkomstbeskattas försäkringsbelopp, som utfallit på grund av kapitalförsäkring? SSkT s. 56—64.
Fredenberg, Gösta. Rättssynpunkter vid beskattning. DL s. 152—154.
Kuylenstierna, Carl W. U. Principerna för fastighetsvärdering. SSkT s. 113—138.
Leijonmarck, Gustaf. Om beskattningen av fastighetsföreningar. SSkT s. 197—207.
Ljungberg, O. Taxering av kraftverk. SSkT s. 36—45.
Rickmann, J. H. Nogle Bemærkninger vedrørende Stempelanholdelse af Dokumenter. J. s. 302—307.
Salmonson, Sven. Realisationsvinst genom återbäring av aktiekapital. SSkT s. 237—244.
Scheel, H. Bemerkninger om gjennemsnittsligning. NR s. 673—676.
Thomasson, E. Förslag om ändringar i kommunalbeskattningen. SvStT s. 533—536.
Ulrich, K. De kommunale Udligningslove i Danmark. NAT s. 81—91.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

Björksten, S. R. Folkrätten i detta nu. JFFT s. 564—577.
Boeg, N. V. Den blandede tyrkisk-graeske Voldgiftsdomstol. NTfIR s. 81—109. Jfr ASJG s. 3—18.
Breycha-Vauthier, A. C. Folkeforbundets Bibliotek som internationalt Studie- og Oplysnings-Centrum. NTfIR s. 182—186.
Bruel, Erik. Belgiens nye internationale Status. NTfIR s. 295—302.
Castberg, Frede. Folkerettslige spörsmål omkring den spanske borgerkrig. NTfIR s. 160—170.
Dieter-Bloch, Joakim. Die neue Handelsvertragspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika. ASJG s. 108—120.
Gihl, Torsten. »Det subjektiva kriteriet» såsom medel att skilja mellan rättstvister och intressetvister. NTfIR s. 255—294. Jfr ASJG s. 67—107.
Jenks, C. Wilfred. The separation of the Covenant from the Treaty of Versailles. ASJG s. 50—60.
Kaijser, Fritz. Thomas Hobbes och folkrätten. NTfIR s. 171—181.
Lupprian, Heinz. Das deutsche internationale Privat- und Prozessrecht der Eheschliessung und Scheidung, soweit es die angehörigen Dänemarks, Schwedens und Norwegens betrifft, dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Rechtsprechung. ASJG s. 19—34.
Malmar, Folke. Svensk rättspraxis. Internationell privaträtt. SvJT s. 374—382.
Moller, Axel. Bor Folkeforbundspagten reformeres? NTfIR s. 27—80.
Raestad, Arnold. Den nye konvensjon om bruk av kringkastingen i fredens interesse. NTfIR s. 10—19.
Raestad, Arnold. Fredelig revisjon av kritiske internasjonale forhold. NTfIR s. 20—26.
Raestad, Arnold. Asylretten. NTfIR s. 147—159.
Raestad, Arnold. Staters ophor efter folkeretten. NTfIR s. 231—237.
Raestad, Arnold. Borgerkrig og folkerett. NTfIR s. 237—254.
Undén, Ös'en. Ett spörsmål om Haagdomstolens behörighet. SvJT s. 797—801.
Ussing, Henry. Gulddollarlaan og international Privatret. UfR s. 181—186.