Pressombud vid U. S. A:s högsta domstol. På grund av det starkt ökade intresset för domstolens verksamhet har U. S. A:s högsta domstol uppdragit åt en särskild tjänsteman i domstolskansliet att besvara frågor och förmedla upplysningar till tidningsmän och andra rörande domstolens arbete. För att förebygga missförståndet att tjänstemannen i fråga skulle vara någon sorts domstolens reklamchef har man låtit meddela, att något sådant icke är meningen. Såsom varande förtrogen med domstolens arbete och kompetent att lämna upplysningar av intresse skall denne »contact man» ha till uppgift att göra det lättare för tidningsmännen att få reda på väsentliga fakta.

K. H.

 

    Ny strafflagstiftning i Rumänien. Med ingången av år 1937 trädde i Rumänien bl. a. en ny strafflag och en ny straffprocesslag i kraft. Arbetet med denna omfattande lagstiftning har pågått c:a två decennier. Det gällde dels att skaffa det efter världskriget utvidgade riket en modernare kriminallagstiftning än den tidigare förefintliga, dels att övervinna den svårighet som bestod däri, att österrikisk lag gällde i Bukovina, ungersk i Siebenbürgen samt rysk i Bessarabien, allt områden som tillfallit Rumänien och där jämväl språkliga minoriteter med egna hävdvunna rättstraditioner äro tillfinnandes. De nya lagstiftningsprodukterna bära därför en omisskännlig allmäneuropeisk prägel.
    Det traditionella straffsystemet har dels moderniserats, dels kompletterats med en serie skyddsåtgärder, vilka bestämmas av domstolen och i vidsträckt omfattning kumuleras med straff. Instituten villkorlig dom och villkorlig frigivning hava introducerats, och särskilda ungdomsdomstolar med särskild process hava tillskapats. Bland de särskilda brotten hava nya handlingstyper kriminaliserats, icke minst i fråga om brott mot staten och den allmänna ordningen. Särskilt beaktande hava sådana brott vunnit, som kunna anses karakteristiska för den internationella kriminaliteten.
    På straffprocessens område märkes främst en allmän strävan att förverkliga ackusationsprincipen, icke minst på det förberedande förfarandets stadium. I snabbhetens och enkelhetens intresse har bl. a. institutet straffföreläggande införts, varjämte den civila målsägandetalans utförande i samband med ansvarstalan gjorts till huvudregel.
    De nu lämnade antydningarna om några av det stora lagverkets nyheter

518 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.torde vara till fyllest för att motivera påståendet, att ett närmare studium av detsamma bjuder på mycket av både teoretiskt och praktiskt intresse även för svenska jurister.

I. A.