Utredning om avbetalningsköp. Jur. lic. Folke Schmidt har efter uppdrag av chefen för justitiedepartementet (se SvJT 1937 s. 442) avgivit ett betänkande kallat »Riktlinjer för en lagstiftning av ägareförbehåll och avbetalningsköp» (statens offentl. utredn. 1938:11). För att ägareförbehåll skall ge säljaren skydd mot köparens borgenärer och jämväl ge honom straffrättsligt skydd mot förfaranden av köparen, bör enligt utredningsmannen de lege ferenda krävas, att förbehållet stiftas innan köparen kommit i besittning av godset, att förbehållet avser bestämt gods, att förbehållet säkerställer köpeskillingen eller därmed sammanhängande förbindelser, att säljaren i avtalet uttryckligen angiver sig som ägare av godset samt att en skriftlig handling upprättas om köpet och köparens namn bevittnas av två personer. Genom lagstiftning bör vidare enligt Schmidt ägareförbehåll förklaras ogiltigt i följande fall: säljaren medgivit köparen att sälja eller bearbeta godset eller att på annat sätt fritt förfoga över detta, säljaren har skäl att antaga att köparen icke anskaffat godset för personligt bruk eller att köparen icke kan ha förnuftig användning av godset utan att förfoga över detsamma, godset utgöres av kläder, tyger och skodon eller av andra varor som hastigt förbrukas, godset utgöres av smycken, fickur eller armbandsur, samt då säljaren under en tid av ett år icke gjort anspråk på gods eller köpeskilling.

528 NOTISER.Utredningsmannen förordar ytterligare, att lagen om avbetalningsköp göres tillämplig å samtliga avbetalningsköp oavsett avbetalningsprisets storlek. Stadgandet i 37 § avtalslagen om förbud mot avtal om förverkande av pant föreslås utsträckt till att gälla köp med ägareförbehåll som falla utanför lagen om avbetalningsköp. Säljaren bör erhålla rätt att återtaga godset, då köparen är i dröjsmål med betalningen av den sista avbetalningsposten utan hänsyn till dennas storlek. Säljaren bör få rätt till handräckning för godsets återtagande om fara föreligger för att godset skadas eller förstöres. Vid handräckning bör säljarens fordran beräknas efter samma grunder som då säljaren inför domstol yrkar att få godset tillbaka. Säljaren bör icke äga rätt att söka utmätning i godset för sin fordran på köpeskillingen. 8 § lagen om avbetalningsköp bör ersättas av ett stadgande, som förklarar att ett förbehåll är utan verkan om det innehåller att köparens rätt till godset skall vara beroende av att köparen rätteligen fullgör vad han åtagit sig i ett annat köpeavtal eller en annan självständig förbindelse. Straff bör stadgas för säljare, som i ett avbetalningskontrakt inför en uppenbart olaglig klausul. En borgenär bör icke kunna åberopa ett ägareförbehåll, en pantförskrivning eller annan liknande förbindelse som stöd för ett anspråk att få uttaga en gäldenärs nödtorftiga gång- och sängkläder eller andra oundgängliga personliga tillhörigheter. Slutligen förordas bestämmelser avseende utmätning för köparens gäld av gods som sålts under ägareförbehåll. Det föreslås, att utmätningsmannen skall infordra uppgifter om storleken av avbetalningssäljares fordran. Utlöser icke utmätningssökanden denna fordran, skall vid den exekutiva auktionen fastställas, att lägsta bud skall överstiga fordringens belopp. Når man icke detta bud, skall frågan om försäljning ha förfallit.