Förslag om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskaps ingående, havandeskap och barnsbörd. Befolkningskommissionen har i ett den 25 maj 1938 dagtecknat betänkande angående förvärvsarbetande kvinnors rättsliga ställning vid äktenskap och barnsbörd (statens offentl. utredn. 1938: 13) framlagt ett lagförslag enligt vilket arbetsgivare icke skall äga avskeda arbetstagare i anledning av att denne ingått äktenskap, blivit havande eller fött barn. Den föreslagna lagen är avsedd att bliva tillämplig bl. a. å varje rörelse vari som regel användas flera än fyra arbetstagare. Såsom arbetstagare skola dock icke räknas befattningshavare i överordnad ställning och vissa andra kategorier. Det har icke synts kommissionen vare sig behövligt eller lämpligt att stadga särskild straffpåföljd för överträdelse av den nya lagen. 1 lagen har emellertid lämnats en särskild bestämmelse om ersättning för förlust i anledning av obehörigt avskedande, vilken bestämmelse kombinerats med en regel om bevisbördans fördelning. Arbetstagare som skilts från sin anställning skall sålunda, där sannolika skäl föreligga till antagande att avskedandet skett i strid mot det i lagen givna förbudet, äga rätt till ersättning för därigenom uppkommen förlust för så vitt icke arbetsgivaren visar att fullgoda skäl för avskedandet eljest förelegat. Förebringas icke utredning angående förlustens storlek, skall arbetsgivaren vara pliktig att till arbetstagaren såsom ersättning utgiva denne tillkommande löneförmåner för en tid av tre månader. Avtal om inskränkning i arbetstagares rättigheter enligt lagen skall vara ogillt. — I betänkandet före-

NOTISER. 529slås vidare bl. a. en ändring i arbetarskyddslagen, innebärande att rätten till ledighet i anledning av havandeskap och barnsbörd skall i olika avseenden utsträckas.

I. L.