Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland (1937 h. 4). Doc. IVAR AGGE behandlar här den i och för sig tämligen speciella frågan, huruvida den, som efter bevakning i konkurs tillerkänts betalningsrätt i konkursen, är målsägande beträffande konkursförbrytelse av gäldenären, oaktat han bekommit fordringen genom överlåtelse först efter konkursens början och endast för inkassering. Ämnet ger emellertid förf. anledning att närmare ingå dels på själva målsägandebegreppet samt dettas omfattning, dels ock på den nyligen i SvJT behandlade frågan om konkursförbrytelsernas systematiska ställning, närmast således frågan huruvida dessa brott skola anses riktade mot ett offentligt eller ett privat intresse. Vidare skriver justitierådmannen GUNNAR NYBERGH om frågan, huruvida den, som sålt lös sak med förbehåll om rätt att vid bristande betalning återtaga densamma, förlorar nämnda rätt genom att i rättegång utsöka köpeskillingen eller bevaka beloppet i köparens konkurs. Slutligen diskuterar jur. dr Bo PALMGREN några konkursrättsliga spörsmål, vilka sammanhänga med den i finsk rätt, liksom tidigare här i Sverige, gällande principen att konkursdom rörande bevakade fordringar äger rättskraft även utanför konkursen. Förf. framhåller, att denna princip står i strid mot det även i den finska konkurslagen i hög grad beaktade strävandet att giva prövningen av de bevakade fordringarna karaktären av en summarisk process samt att motsättningen mellan nämnda båda synpunkter kan leda till tveksamhet vid lösningen av konkursrättsliga spörsmål.

54 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.    Till Juridiska Föreningens 75-årsjubileum, som firades den 13 december 1937, har slutligen utgivits ett festnummer (h. 4—6 av årg. 1937), som senare kommer att bli föremål för särskilt omnämnande i SvJT.

E. A.