530 NOTISER.    Förslag om pensionering av i enskild tjänst anställda. I ett den 28 juni 1938 dagtecknat betänkande (statens offentl. utredn. 1938: 18) har kommittén angående pensionering av i enskild tjänst anställda framlagt förslag till lag om frivillig pensionering av i enskild tjänst anställda. Kommittén har utgjorts av häradshövdingen Åke Hartelius, ordf., samt byråcheferna Axel Telander och Edvin Tegendal med hovrättsrådet Arne Schedin som sekreterare.
    Förslaget avser att reglera utfästelse av pension eller annan därmed jämförlig förmån i penningar (kapitalförmån), som enskild arbetsgivare lämnat i hans tjänst anställd arbetstagare. Utfästelse skall i allmänhet meddelas skriftligen eller föreligga i form av ett av arbetsgivaren till förmån för arbetstagaren eller dennes efterlevande slutet avtal om försäkring av viss beskaffenhet (tjänstepensionsförsäkring). Å utfästelser av vissa understödsföreningar föreslås lagen jämväl skola äga tillämpning. Förslaget åsyftar att meddela normalbestämmelser för pensionering. I följd härav äro förslagets bestämmelser i stor utsträckning deklaratoriska. Sålunda skall avtalsfrihet råda i fråga om pensionens art och storlek, pensionsålder och den tjänstetid, som skall gälla för rätt till hel pension. Saknar pensionsutfästelse bestämmelse i något av nämnda hänseenden, skola lagens föreskrifter tillämpas. Ålderspension föreslås skola utgå med 50 % av det för arbetstagaren gällande pensionsunderlaget, vilket utgöres av medelvärdet av arbetstagarens inkomst under viss tid före anställningens frånträdande; familjepension skall t. ex. för ensam änka utgöra 20 % av pensionsunderlaget. Förslaget bygger emellertid på principen att kostnaderna för pensioneringen skola bäras lika av arbetsgivaren och arbetstagaren. Svarar arbetsgivaren ensam för dessa kostnader, bör i enlighet härmed pensionen utgå med allenast hälften av normalpensionens belopp. Avser arbetsgivaren att själv utgiva pension eller kapitalförmån och åligger det arbetstagaren att bidraga till kostnaderna för utfästelsens fullgörande, inträder skyldighet för arbetsgivaren att trygga utfästelsen genom tjänstepensionsförsäkring. I vidare mån än nu angivits stadgar förslaget icke försäkringstvång.
    Kommittén ansluter sig till ståndpunkten, att pension liksom ock kapitalförmån är att anse som arbetstagaren tillkommande uppskjuten lön, vilken av arbetstagaren under anställningstiden successivt intjänas. I enlighet härmed godkännes i förslaget principen om pensionens oantastbarhet och förslagets bestämmelser härutinnan äro av tvingande karaktär. En arbetstagare, som frånträder sin anställning före pensionsåldern, är sålunda berättigad att, då han uppnår nämnda ålder, utfå den pension, som enligt vissa i förslaget meddelade beräkningsregler av enkel beskaffenhet belöper å anställningstiden. Undantag härifrån gäller allenast då anställningstiden icke uppgått till ett år. Vad nu sagts skall även tillämpas beträffande förmån, som avses skola efter arbetstagarens död tillkomma dennes efterlevande.
    Förslaget medger rätt för frånskild hustru att under vissa förutsättningar erhålla familjepension efter mannen. Skulle mannen efterlämna såväl änka som frånskild hustru, skall pensionen delas dem emellan i förhållande till den tid, de varit gifta med den avlidne. Andel i pension får dock icke understiga 1/3. Enligt gällande rätt åtnjutes i konkurs förmånsrätt enligt 17: 4 HB för fordran å ett års pension. För att förmånsrätt skall föreligga, förut-

NOTISER. 531sättes emellertid, att pensionsfallet inträffat vid tiden för konkursen. Kommittén föreslår en utvidgad förmånsrätt. Sålunda skall arbetstagaren resp. hans efterlevande äga att i konkursen åtnjuta förmånsrätt enligt 17: 11 HB för pensionsrättens kapitalvärde.

A. S.