Psykiatrisk undersökning av tvångsarbetare m. m. Efter framställning från lösdriverilagstiftningskommittén bemyndigade K. M:t d. 4 febr. 1938 medicinalstyrelsen att låta verkställa en psykiatrisk undersökning av de å statens tvångsarbetsanstalt å Svartsjö intagna personer, som hade att undergå tvångsarbete under februari, mars och april månader 1938, ävensom av vissa å alkoholistanstalten å Svartsjö intagna personer, som tidigare varit dömda till tvångsarbete. Undersökningen, som verkställdes av andre läkaren vid S:t Sigfrids sjukhus vid Växjö J. A. G. Adell samt medicine licentiaten G. A. Jonsson i Stockholm med biträde av en kvinnlig socialassistent, är nu avslutad. Den har lett till mycket märkliga resultat. Undersökningsmaterialet omfattade 81 tvångsarbetare och 39 alkoholister eller sammanlagt 120 personer. Praktiskt taget samtliga dessa konstaterades vara mer eller mindre psykiskt abnorma, vilket dock icke innebär att samtliga nödvändigtvis måste anses höra hemma å sjukvårdsanstalt. 20 % av de undersökta karakteriseras såsom intellektuellt undermåliga (oligofrena), 65 % såsom konstitutionellt abnorma (psykopater), 8 % såsom sinnessjuka (schizofrena) medan endast 2 % icke företedde grövre psykopatologiska drag. Jämväl i fysiskt avseende erbjödo de undersökta en bild av undermålighet, i det att endast 15 % av dem konstaterades helt fria från sjukdom eller lyte. Icke minst intresse erbjuder den sociologiska utredningen. Antalet utom äktenskap födda var stort (24 %) i jämförelse med förhållandet hos Sveriges hela befolkning. Något mera än hälften av de undersökta kommo från hem som varit dåliga, t. ex. på grund av faderns alkoholism, eller fattiga. Yrkesutbildade voro endast 40 %. En anmärkningsvärt stor del av de undersökta hade redan vid tidig ålder förlorat kontakten med arbetsmarknaden; närmare 40 % av dem hade kommit ur förvärvslivet redan före 25 års ålder. — Alkoholismens betydelse för lösdriveriföreteelsens förekomst belyses därav att 80 % av de undersökta kunde betecknas som alkoholister i den meningen att spritmissbruk utövat ett avgörande inflytande på deras hela levnadssätt. Av dessa hade inemot hälften börjat missbruka sprit redan före 20-årsåldern. Över 80 % av de undersökta hade varit straffade en eller flera gånger. Samtliga 10 interner som fått villkorlig dom hade förverkat denna! Förvärvsbrotten dominera. En jämförelse mellan psykisk konstitution och kriminalitet visar för intellektuellt undermåligas del en övervägande tendens att begå förvärvsbrott, medan psykopaternas brottslighet till största delen faller inom våldsbrottens område.
    Av undersökningen framträder starkt behovet av en psykopatanstalt. Närmare en fjärdedel av de undersökta rekommenderas sådan behandling, lika många rekommenderas till sinnessjukvård och 12 % rekommenderas till intagande å imbecillanstalt.
    I enlighet med K. M:ts beslut d. 27 maj 1938 pågår f. n. en liknande undersökning angående det kvinnliga tvångsarbetareklientelet.

Sv. L.