532 NOTISER.    Lönereglering vid Stockholms rådhusrätt. Det i SvJT 1938 s. 343 omtalade förslaget till lönereglering för Stockholms magistrat och rådhusrätt blev av K. M:t i huvudsak fastställt den 29 april 1938, med tillämpning räknat fr. o. m. den 1 april. Genom särskilt beslut den 6 maj 1938 har K. M:t därefter meddelat erforderliga bestämmelser om tjänste- och familjepension.
    I fråga om själva avlöningsbeloppen innebär K. M:ts beslut ingen avvikelse från förslaget. Avlöningarna skola alltså, på sätt förslaget avsåg, anslutas till vissa angivna lönegrader å den statliga löneplanen. Det oaktat torde K. M:ts beslut icke innebära något godtagande av förslagets grundtanke, nämligen att magistraten och rådhusrätten (jämte överståthållarämbetet, som även omfattas av beslutet) såsom ej tillhörande kommunalstyrelsen icke borde avlönas efter de för stadens personal i övrigt gällande grunder utan anslutas till det för statens befattningshavare i allmänhet gällande »civila avlöningsreglementet». Vid ärendets föredragning (se utdrag av statsrådsprotokollet, återgivet i Post- och inrikes tidningar för den 25 maj 1938) framhöll statsrådet och chefen för socialdepartementet — under hänvisning bl. a. till den principiella uppläggning, som de underställda förslagen sålunda erhållit — hurusom ett ställningstagande till förslagen förutsatte icke blott en prövning, huruvida löneregleringen med hänsyn till de förmåner, som därigenom bereddes de ifrågavarande befattningshavarna, vore av beskaffenhet att kunna av K. M:t godkännas, utan jämväl ett ståndpunktstagande till de konsekvenser i fråga om de statliga lönebestämmelserna, som till äventyrs kunde föranledas av ett oförändrat godkännande. Betänkligheter i detta hänseende synas särskilt hava vållats av en till förslaget anknuten framställning om medgivande, att statsavlönade befattningshavare i avlönings- och pensionshänseende måtte få tillgodoräkna sig eventuell tidigare tjänstgöring vid överståthållarämbetet och magistraten. Departementschefen förklarade sig icke vilja tillstyrka ett sådant medgivande, vilket skulle kräva riksdagens medverkan och som syntes förutsätta överväganden från mera allmänna utgångspunkter än de i detta ärende föreliggande. I enlighet härmed har K. M:t förklarat framställningen om dylikt medgivande icke föranleda någon K. M:ts åtgärd. I anslutning härtill hava ur reglementena utmönstrats en del stadganden vilka byggde på förutsättningen av reciprocitet i löne- och pensionshänseende mellan tjänstemän vid ifrågavarande institutioner och vid den civila statsförvaltningen. Därjämte har det i rubriken till de underställda avlönings- och pensionsreglementena förekommande uttrycket »vid den av Stockholms stad avlönade lokala statsförvaltningen i Stockholm» ändrats till »vid vissa av överståthållarämbetets avdelningar och överståthållarämbetet underlydande institutioner samt vid Stockholms magistrat och rådhusrätt».
    Enligt den nya staten och i samband därmed meddelade föreskrifter skola rättens ordförande, hittills benämnda ordförande och vice ordförande, hädanefter benämnas förste och andre ordförande. Med hänsyn till ett flertal under senare tid skedda förändringar meddelas här uppgift å samtliga nuvarande ordförande i Stockholms rådhusrätt:

NOTISER. 533

avdelningförste ordförandeandre ordförande
i (jämte förmyndarkammaren)BORGM. G. FANTRÅDMAN M. GULLSTRAND
iiRÅDMAN E. BRATT» E. PLOMAN
iii» G. A. RISING» HENRIK LUNDQUIST
iv» V. EDMAN» G. CERVIN
v» J. GESTBLOMVAKANT
vi» J. LILLIEROSRÅDMAN G. BÅNG
vii» F. TROTZIG» G. JUNKER
viii» E. ÖSTERBERG» P. T. WIESEL

    Till innehavare av de assessorsbefattningar, som placerats i lönegrad B 29, hava utsetts: till assessorer och inskrivningsdomare B. Meyer, T. S. Ekberg och H. Sadi-Dubois; till assessorer vid förmynderskapsavdelningen C. Rundquist, G. R:son Lundberg och O. Thunegard. Övriga förutvarande förste och andre assessorer hava placerats såsom assessorer i lönegrad B 28.

W. H. W.