Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte den 11 juni 1938 å Börsen i Göteborg. Sammanträdet bevistades av omkring 150 ledamöter från skilda delar av landet.
    Enligt samfundets nya stadgar företogs val av fem ledamöter i styrelsen och fem styrelsesuppleanter, varvid till styrelseledamöter för en tid av två år utsågos hrr Bertil Ahrnborg, Stockholm, D. Cappelen-Smith, Östersund, Alf Lindahl, Stockholm, Yngve Schartau, Stockholm, och Holger Wiklund, Uppsala. Styrelsesuppleanter för en tid av två år blevo hrr Harald Bauer, Stockholm, Nils Berglund, Stockholm, Curt Ekdahl, Gävle, Yngve Häckner, Stockholm, och Lennart Jacobsson, Malmö.
    Föredrag hölls av hr Holger Wiklund om »Grunderna för rättegångskostnadernas bestämmande» samt av samfundets sekreterare, hr Gunnar Bomgren, över ämnet: »Vilka anordningar kunna vidtagas för säkerställande av klients intressen beträffande omhänderhavda medel».

 

    Stockholms högskolas juridiska förenings förlagsverksamhet — 20 år. Redan 1911 framkom inom Stockholms högskolas juridiska förening förslag om att föreningen skulle kontrollera utgivningen av juridiska kompendier vid högskolan. Det dröjde emellertid ända till febr. 1918, innan föreningen kunde utgiva sitt första kompendium — ett kollegium i sakrätt efter dåvarande professorn Birger Ekebergs föreläsningar. Detta blev grunden till en förlagsverksamhet, som med tiden blivit av allt större omfattning.
    Tidigare studentgenerationer torde hava rätt dåliga erfarenheter av de kompendier, som på deras tid voro i bruk vid universiteten. De voro ofullständiga, ofta felaktiga, och betingade oskäliga priser. Från de akademiska lärarnas sida betraktades kompendierna med en viss — säkerligen icke oberättigad — misstro. Bristen på systematiska juridiska handböcker har emellertid gjort, att kompendierna icke kunnat undvaras som hjälpmedel vid de juridiska studierna. Genom samarbete mellan lärare och elever har numera

534 NOTISER.ett bestånd av goda kompendier åstadkommits vid högskolan till stort gagn för de studerande. Fakultetens lärare hava visat sitt stora intresse för denna sak genom att ställa sina föreläsningsmanuskript till föreningens förfogande eller genom att granska och komplettera stenografiska anteckningar efter föreläsningarna. Detta har skett i sådan omfattning, att föreningen för närvarande saluhåller cirka 35 olika duplicerade kompendier i skilda ämnen och av varierande omfång. Priserna å kompendierna äro beräknade så, att verksamheten väl skall bära sig ekonomiskt men icke lämna vinst. Det må anmärkas, att fakultetens lärare icke betinga sig någon ersättning för sitt arbete med kompendierna.
    Föreningens kompendier torde ha rätt god spridning även bland praktiska jurister. Detta beror naturligtvis till en del på att de studerande behålla sina kompendier även efter avlagd examen och rådfråga dem vid behov. Men det förekommer dessutom rätt ofta, att domstolar (i samtliga instanser) och andra myndigheter samt — ehuru i mindre utsträckning — advokater rekvirera kompendier från föreningen. Författaren till dessa rader blev emellertid rätt förvånad, då han för någon tid sedan i en katalog från en välkänd bokhandel i ett av våra grannländer fann åtskilliga av föreningens kompendier upptagna i förteckningen över saluhållen svensk juridisk litteratur. Föregående år hade föreningen nöjet att expediera ett stort antal exemplar av professor Nils Herlitz' kompendium i folkrätt till de studerande vid universitetet i Reykjavik.
    Vid försäljning till andra än föreningens medlemmar fordras i regel tillstånd av vederbörande föreläsare, varjämte en mindre prisförhöjning inträder. Enligt överenskommelse med de juridiska föreningarna i Uppsala och Lund äga dock dessa föreningars medlemmar rätt att utan särskilt tillstånd och utan prisförhöjning förvärva föreningens kompendier. Kompendier, som utgivits av nyssnämnda båda föreningar, tillhandahållas också stockholmsföreningens medlemmar.
    Alltsedan 1912 har föreningen efter överenskommelse med författarna kunnat tillhandahålla sina medlemmar viss juridisk litteratur till lägre priser än bokhandlarna. Det är i synnerhet vanligt, att föreningen i kommission försäljer tryckta läroböcker, utgivna av fakultetens lärare.
    Förlagsverksamheten handhaves av en av föreningen å allmänt sammanträde vald bibliotekarie, som svarar för kompendiernas redigering, samt en av styrelsen utsedd tjänsteman, som har ansvaret för den ekonomiska sidan av verksamheten. Till bibliotekarie brukar utses en juris studerande, under det att till »ekonomichef» utses någon, som kan förutsättas kvarstanna på denna post ett större antal år. Själva försäljningen ombesörjes av en av studentkårens vaktmästare.
    En förteckning över litteratur, som tillhandahålles av föreningen, utges varje år i okt. och kan efter rekvisition erhållas av intresserade.

Alvar Odholm.