Utkomstmöjligheterna på juristbanan. I den nyligen utkomna sjunde årgången av Svensk studentkalender (1938—39) förekommer en redogörelse för utkomstmöjligheterna på juristbanan, närmast avsedd till upplys-

NOTISER. 535ning för studenterna vid val av studie- och levnadsbana. Redogörelsen ansluter sig i huvudsak till motsvarande uppgifter i tidigare årgångar och är ursprungligen baserad på den utredning om överbefolkningen på juristbanan, som år 1927 verkställdes av de juridiska föreningarna (se SvJT 1927 s. 412). Sifferuppgifterna äro emellertid i de flesta avseenden aktualiserade och det kan därför hava sitt intresse att med ledning av de meddelade siffrorna göra en jämförelse mellan antalet yrkesutövande jurister på olika områden nu och för c:a 10 år sedan. Det visar sig då att särskilt advokatbanan dragit till sig en mycket betydande skara unga jurister. Antalet juridiskt bildade personer, som driva advokatverksamhet såsom huvudsyssla, har på de tio åren stigit från 690 till 950 eller med 260 stycken. Av ökningen faller 185 stycken på gruppen samfundsledamöter och deras biträden. Advokatbanan har sålunda i genomsnitt för varje år under denna tid nyrekryterats med omkring 25 jurister utöver vad som motsvarar avgången genom dödsfall m. m. (Avgången lärer väl kunna uppskattas till 15 à 20 om året.) Den andra grupp, som visar någon nämnvärd ökning, är tjänstemannagruppen. Här får man fram en ökning från 930 till 1,100 eller med c:a 170 tjänster. Beträffande domarbanan givas inga direkta uppgifter rörande antalet tjänster, men ökningen lär väl här huvudsakligen begränsa sig till de nya domsagosekreterarna.
    Med utgångspunkt från det stora antalet avlagda juris kandidatexamina — de ha under senare tid hållit sig omkring 160 å 170 per år — drages i kalendern den slutsatsen, att en betydande överproduktion av juris kandidater, varierande mellan 50 och 100 per år, synes ha ägt rum under de senaste åren. Visserligen torde det knappast vara berättigat att utan vidare godtaga denna slutsats, åtminstone så länge det icke påvisats var dessa för varje år växande skaror av arbetslösa jurister äro tillfinnandes, men så mycket torde dock vara säkert, att det är mer än väl sörjt för den behövliga nyrekryteringen inom juristyrket och att de nyexaminerade juristernas konkurrens om utkomstmöjligheterna fortfarande är hård.

E. A.