Besök av finska juris studerande. Under tiden 21—25 maj 1938 ha ett tjugotal studenter från Karjalaisen Osakunnan Juristikerho (Karelska Nationens Juristklubb) besökt Stockholm och Uppsala. Programmet omfattade bl. a. övervarande av en session på Stockholms rådhus under borgmästare Fants ordförandeskap samt besök å kriminaltekniska institutet vid Stockholms högskola, vilket förevisades av chefen, docenten Söderman. Värdskap utövades av Nordiska Studentföreningen i Stockholm och Juridiska föreningen vid Stockholms högskola.

 

    Adertonde nordiska juristmötet. Delegerade från lokalstyrelserna i de särskilda länderna sammanträdde i Stockholm den 23 och 24 september 1938 för att förbereda nästa nordiska juristmöte.
    Det konstaterades, att enighet rådde om att, i huvudsaklig överensstämmelse med den i SvJT 1938 s. 416 offentliggjorda planen, förlägga mötet till Reykjavik i juli 1940. Ett anbud från Svenska Amerikalinjen att ställa Gripsholm eller likvärdigt fartyg till förfogande för resan godkändes. En-

536 NOTISER.ligt planen skall färden taga tolv dagar i anspråk med början och slut i Göteborg. I programmet ingår två dagars förhandlingar i Reykjavik samt utfärder därifrån till Tingvalla, Geysir och Gullfoss. Dessutom upptager programmet en färd till Akureyri på nordkusten med bil eller, för dem som föredraga att stanna ombord, med fartyget. Från Akureyri anordnas även utflykter. Vistelsen i Island omfattar sex dagar. Under resan till och från Island anordnas förhandlingar av andra sammanslutningar än juristmötet. Förberedelser ha sålunda vidtagits för en nordisk studentjuriststämma ombord. Även de nordiska advokatsamfunden, domarförbunden och kriminalistföreningarna väntas komma att hålla möten under överresan.
    För att utröna anslutningen till Islandsresan kommer en provteckning att anordnas under senare hälften av år 1939.
    Följande överläggningsämnen ha fastställts:
    Plenarämnen: 1. Den gemensamma nordiska lagstiftningens framtid och närmaste arbetsuppgifter. 2. Frihetsberövande genom beslut av administrativ myndighet.
    Sektionsämnen: 1. Förlust av medborgerliga rättigheter såsom påföljd av brott. 2. Upptagande av vittnesbevisning. 3. Avbetalningsköpet. 4. Tendensen i nutidens lagstiftning att hänvisa domaren till samfundsnormer som ligga utanför lagbudet. 5. Gemensam nordisk lagstiftning angående skada till följd av trafik med motorfordon.
    I sammanträdena deltogo från Danmark: Højesteretsdommer V. Topsøe Jensen, Højesteretssagfører Ø. Ahnfelt-Rønne, Overretssagfører N. Olesen och prof. H. Ussing; från Finland: f. d. justitierådet O. Hj. Granfelt, vice häradshövding L. Borenius, prof. B. Sjöström och t. f. prof. E. af Hällström; från Island: Højesteretspræsident E. Arnörsson, Højesteretsdommer G. Bergsteinsson och minister S. Bjørnsson; samt från Norge: høiesterettsjustitiarius P. Berg och prof. R. Knoph. Delegerade för Sverige voro presidenten B. Ekeberg, vilken såsom ordförande ledde förhandlingarna, och presidenten K. Schlyter.