Defensor Legis innehåller i h. 4—5 bl. a. en mindre uppsats av GÖSTA FREDENBERG om »Rättssynpunkter vid beskattning». Förf. gör sig till tolk för en uppfattning, som visserligen torde vara gammal och i teorien allmänt erkänd men som det icke desto mindre torde vara lämpligt att beskattningsmyndigheterna då och då erinras om, nämligen att vid taxering i lika hög grad kräves ett beaktande av de skattskyldigas legitima intressen som av de fiskaliska synpunkterna. Enligt förf. vore de lägre taxeringsmyndigheterna i Finland ofta benägna att väl ensidigt tillgodose de senare. I h. 8—9 har BERTIL GODENHIELM uppmärksammat frågan »Vilket mått och vilket slag av reklam kan anses överensstämmande med god advokatsed?» Förf. ställer sig i princip på den ståndpunkten, att det vore ur etisk synpunkt motbjudande, att advokat reklamerade sina egna tjänster, vilka vore baserade på rena förtroendeuppdrag. Han vill dock icke gå så långt, att han anser en individuell annonsering, som endast tillkännagåve advokatens namn, adress, telefonnummer och mottagningstid, ovärdig en finsk eller svensk advokat. Härvid gör förf. likväl det förbehållet, att annonsen icke finge vara sådan, att den på grund av form eller färg tilldroge sig en iögonenfallande uppmärksamhet. De rådande förhållandena i Finland och Sverige vore emellertid enligt förf:ns åsikt icke ägnade att möjliggöra det reklamförbud, som han anser vara det principiellt riktiga. Den reklam, han sålunda finner betingad av omständigheterna, bör enligt hans uppfattning taga formen av en värdig kollektiv reklam för advokatförbundet i dess helhet.

N. D—n.

    Statsvetenskaplig Tidskrift (årg. 1937 h. 1—4). Doc. GEORG LANDBERGUppsala, redogör i en uppsats kallad »En svensk författningshistoria från krisåret 1768» för en efter allt att döma av Sinclairesvisans författare, Anders Odel, för dåvarande kronprins Gustav författad, av stark rojalism präglad framställning av författningsutvecklingen i vårt land från äldsta tid till mitten av 1700-talet. I samband härmed får förf. tillfälle att lämna en del värdefulla bidrag till kännedomen om Gustav III:s författningspolitiska idéer. — Av intresse även för denna tidskrifts läsare är en av doc. BERTIL PFANNEN STILL, Lund, författad, kritisk redogörelse för den kände franske sociologen Durkheims arbetsmetoder. — Vår framstående kännare av frihetstidens statsskick, prof. FREDRIK LAGERROTH, publicerar och kommenterar en av Carl Fredrik Scheffer i egenskap av kronprins Gustavs guvernör författad, kortfattad lärobok i den dåtida svenska statsrätten. Fullt riktigt framhåller utgivaren, att Scheffers rent positivrättsliga framställning av frihetstidens statsrätt präglas av en stark realism. — I en längre uppsats kallad »Geopolitik och politisk geografi» lämnar slutligen doc. EDVARD THERMÆNIUS, Lund, en klargörande kritisk översikt av den moderna, i stor utsträckning av Rudolf Kjelléns författarskap inspirerade geopolitiska och politisk-geografiska litteraturen.

G. B.