Handbok i fastighetsförvaltning. Stockholms Fastighetsägareföreningen, Sthm 1938. Hasse W. Tullberg. 183 s. Inb. kr. 6.00.

 

    Föreliggande arbete är ett verk med stora förtjänster, även om det sett från juridisk synpunkt icke tillhör de märkliga. På cirka 200 sidor lämnas en mycket god orientering beträffande rätta vården av stadsfastigheter. I en av de 13 underavdelningar arbetet omfattar redogöres för de juridiska spörsmål, som äro anknutna till förvärv, innehav och belåning av fast egendom. Detta avsnitt präglas av en förmåga att på ett för gemene man lättläst sätt återgiva gällande lagbestämmelser. Jämväl i övrigt ha de 20 författare, som medverkat, lyckats skänka arbetet ett på samma gång sakligt starkt och trevligt framställt innehåll.
    Med hänsyn till de stora värden Sveriges fasta egendom representerar — i arbetet uppskattas den till cirka 40 % av nationalförmögenheten — är det sett ur statens synpunkt av utomordentlig betydelse att dessa värden rätt förvaltas. Den samlade erfarenhet, arbetet i detta hänseende skänker, bör vara av största gagn för envar som har med fastigheters förvaltning att göra. Goda råd och anvisningar givas i sådant mått, att, därest de följas, skäl längre knappast bör finnas för JOHAN OXENSTIERNAS ord i hans nu 200-åriga »Sedolexor»: »Att bygga präktiga palats och kostbara byggnader är att förse den tärande tiden med riklig måltid.»

G. S—e.