Förslag till ny trafikförsäkringslag. Trafikförsäkringssakkunniga (se SvJT 1937 s. 442) ha i avgivet betänkande (statens offentl. utredn. 1938: 27) framlagt förslag till ny trafikförsäkringslag, som skall ersätta lagen den 10 maj 1929 om trafikförsäkring å motorfordon och lagen den 30 juni 1916 angående ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik. Förslaget grundar sig i princip på det av riksdagen vid flera tillfällen uttalade kravet på att trafikförsäkringen skall utvidgas till att omfatta även olyckshändelser (se SvJT 1935 s. 477—483 och 1936 s. 117—123). Förslaget innebär i huvudsak, att ersättning på grund av försäkringen skall utgå enligt allmänna skadeståndsregler, när vållande föreligger hos motorfordonets förare, ägare eller brukare. Föreligger ej sådant vållande, skall ersättning på grund av försäkringen utgå i viss anslutning till vad som gäller beträffande ersättning vid olycksfall i arbete, dock med jämkning vid den skadelidandes eget vållande. Personlig ersättningsskyldighet skall föreligga för förare, ägare eller brukare endast vid vållande hos dem själva.
    Bland övriga nyheter av större vikt i lagförslaget må nämnas, att försäkringen skall utvidgas till att avse passagerare i privatfordon i samma omfattning som i trafikfordon samt att såsom en utbyggnad på det nuvarande systemet intagits bestämmelser om inrättande av en särskild nämnd, som skall avgiva yttranden till domstolar och försäkringsanstalter i frågor rörande ersättning för personskador till följd av trafik med motorfordon.
    Trafikförsäkringssakkunniga ha bestått av landshövdingen August Beskow, ordf., försäkringsdirektören f. d. revisionssekreteraren William Hemberg och ledamoten av riksdagens andra kammare redaktören Axel Österström med revisionssekreteraren Olof Thulin såsom sekreterare.

O. G. T.