616 NOTISER.    Förslag till reformerad hyreslagstiftning. De för revision av hyreslagstiftningen tillkallade sakkunniga (SvJT 1936 s. 661 och 1937 s. 79) ha till justitieministern överlämnat ett den 31 juli 1938 dagtecknat betänkande med förslag till reformerad hyreslagstiftning (statens offentl. utredn. 1938: 33).
    I betydelsefulla avseenden innefattar förslaget förändring av gällande hyresrätt. I vidsträckt omfattning äro dess bestämmelser av tvingande karaktär; sålunda föreslås exempelvis att de stadganden som motsvara NJB 3 kap. 10—12 §§ i allmänhet icke skola kunna genom avtal åsidosättas innan tillträde av lägenheten skett. Uppsägningsförfarandet föreslås förenklat så till vida som skriftlig uppsägning skall anses verkställd då meddelande därom i rekommenderat brev avlämnats å postanstalt inom riket för befordran till hyresvärd eller hyresgäst under dennes vanliga adress. Dödsbodelägare tillerkännes i förslaget uppsägningsrätt inom viss tid efter hyresgästs dödsfall. Vidare föreslås ändrade regler i fråga om hyresvärds rätt att erhålla tillträde till lägenheten för verkställande av reparationer, hans skyldighet att vidtaga åtgärder för ohyresutrotning m. m. 1923 års lags bestämmelser om återvinnande av hyresrätt ha infogats i förslaget med vissa ändringar, åsyftande att hindra ett illojalt utnyttjande av stadgandena.
    Som en betydelsefull nyhet i förslaget kan antecknas dess bestämmelser angående »särskilda verkningar av hyresrättens upphörande i vissa fall». Dessa stadganden, vilka åsyfta att bereda hyresgästen viss trygghet vid utövandet av besittningsrätt till lägenhet, innebära, att hyresgäst, som två år i följd innehaft bostadslägenhet, därefter skall äga rätt framför annan till förhyrande av denna. Därest denna rätt kränkes, d. v. s. hyresavtalet bringas till upphörande mot hyresgästens vilja, kan denne i vissa fall bliva berättigad till skadestånd av hyresvärden. Avser lägenheten affärslokal, skall hyresgäst som viss längre tid bedrivit sin rörelse därstädes kunna erhålla ersättning för goodwill av hyresvärden, därest avtalet bringas till upphörande genom uppsägning från dennes sida.
    Vidare föreslås bl. a. införande av ett fakultativt kommunalt medlingsorgan för förlikning i hyrestvister.
    De sakkunniga hava varit: borgmästaren Thorwald Bergquist, ordf., samt ledamöterna av riksdagens andra kammare direktören N. V. Sandström och ombudsmannen J. A. Hermansson, advokaten Sigurd Ahlmark och hovrättsassessorn Sven Larsson. Borgmästaren Gunnar Lindskog har varit de sakkunnigas sekreterare.

Sv. L.

 

    Från riksdagen. Bland de av andra utskott än lagutskott behandlade ärendena märkas följande av allmännare juridiskt intresse.
    Riksdagen har behandlat följande kungl. propositioner:
    nr 81 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 5 mars 1937 ang. åtgärder för att förhindra frivilligas deltagande i inbördeskriget i Spanien m. m. (UU 1), bifallen;
    nr 15 ang. godkännande av en d. 10 april 1926 avslutad internationell konvention rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om statsfartygs fri- och rättigheter, m. m. (UU 3), bifallen;
    nr 147 med förslag till ändrad lydelse av § 3 13:o tryckfrihetsförordningen

NOTISER. 617(utbjudande av preventivmedel, KU 17), grundlagsändringsförslaget antaget såsom vilande;
    nr 260 med förslag till lag ang. rätt för Konungen att meddela förordnande om vissa förmåner åt statslösa m. fl. (KU 18), bifallen.
    I skrivelse till K. M:t har RD med föranledande av motioner anhållit
    om en förutsättningslös utredning av frågan om en departementalreform
    (KU 7);
    om utredning ang. frågan om införande i regeringsformen av sådana principer som för det fortbestående svenska samhället må anses vara av den fundamentala vikt, att de ej må utan grundlagsändring åsidosättas genom lagstiftningen (KU 16).
    I anledning av motioner har RD på hemställan av konstitutionsutskottet för sin del antagit förslag till lag ang. ändrad lydelse av 12 § lagen d. 20 juni 1924 om landsting (KU 6) samt förslag till lag ang. ändrad lydelse av 8 § lagen d. 6 juni 1930 om kommunalstyrelse på landet (KU 9).

I. S.