Föreningen Sveriges häradshövdingar hade den 14 oktober 1938 sitt ordinarie årsmöte under ordförandeskap av f. d. häradshövdingen Carl Arhusiander. Vid förhandlingarnas öppnande erinrade ordföranden, att detta möte kunde fira trettioårsminnet av föreningens bildande, i det föreningen konstituerats vid ett sammanträde den 10 juni 1908 och dess första ordinarie årsmöte hållits den 10 oktober nämnda år.
    I den föredragna årsberättelsen meddelades, att styrelsen efter årsmötet 1937 i anledning av särskilda remisser avgivit underdåniga utlåtanden bl. a. över en inom justitiedepartementet utarbetad promemoria jämte lagutkast ang. anmälan om upphört innehav av intecknad fordringshandling, över förslag ang. ändrad lydelse av vissa paragrafer i 19 och 21 kapitlen i jorddelningslagen, över förslag till ny lag om villkorlig dom, över riksdagens framställning om sådan ändring av gällande lag om fri rättegång, att medellös part måtte, utöver vad f. n. gäller, av allmänna medel kunna erhålla hjälp till sin inställelse inför domstol, över en av föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution gjord framställning rörande ändring i 23 § i KF den 16 juni 1875 ang. inteckning i fast egendom samt över en framställning från Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet angående barns ställning i förhållande till polismyndighet och domstol, varjämte styrelsen avgivit yttranden till lösdriverilagstiftningskommittén över

620 NOTISER.två promemorior jämte lagutkast, den ena ang. åtgärder beträffande lättjefulla brottslingar m. fl. och den andra ang. åtgärder mot vissa sedeslösa.
    Vid mötet höllos föredrag av justitierådet E. Sandström rörande den nya lagstiftningen om verkställighet av bötesstraff och av assessorn N. Regner angående den nya lagstiftningen om sammanträffande av brott, varjämte byråchefen E. Leche meddelade ett referat rörande Riksbankens promotorialrätt och lagsökningsprocessen.
    Häradshövding Arhusiander, som undanbett sig återval till styrelsen, valdes enhälligt till föreningens hedersledamot och blev föremål för varma hyllningar såväl å mötet som vid den följande föreningsmiddagen.
    Vid val av styrelse för tre år utsågos till ordförande i styrelsen häradshövdingen Nils Edling, till vice ordförande häradshövdingen Gustaf Lindstedt och till ordinarie ledamöter i övrigt häradshövdingarne Ingemar Kramer, Anton Rundqvist, Johan Wandén, John Samuelsson och Pehr Cederschiöld samt till suppleanter häradshövdingarne Olof Odencrants, Anders de Verdier, Gustaf Eriksson, Fredrik Wilhelm Killander, Åke Hartelius, Björn Zetterstrand och Ivar Wieslander.
    Av domsagorna är en numera vakant. Häradshövdingarne i övriga 115 domsagor, fem f. d. häradshövdingar, av vilka tre valts till hedersledamöter, och rikets fyra vattenrättsdomare tillhöra föreningen.