Lagrådet på studieresa. Det nu sittande lagrådet (justitieråden Eklund, Lawski och von Steyern samt regeringsrådet Hjärne), vilket förutsättes komma att få på sin lott granskningen av det väntade förslaget till ny rättegångsbalk, har under tiden 19—25 okt. d. å., enligt medgivande av K. M:t, studerat rättegångsförfarandet i Danmark, där som bekant ett modernt såväl civil- som straffprocessystem är genomfört. Lagrådet övervar under besöket handläggning av mål i alla instanser, eller sålunda i Højesteret, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten samt Köpenhamns Byret. Genom välvilligt tillmötesgående från dansk sida blev det möjligt för lagrådet att få en ganska fullständig överblick av de olika danska processtyperna, såsom »domsforhandling» med och utan »domsmænd» (lekmannadomare) och inför »nævninger» (jury).

S. L.

 

    Hovrättsting i Härnösand. I presidenten BIRGER EKEBERGS förra året publicerade uppsats om muntlighet i hovrätt (SvJT 1937 s. 695) framhålles, att det dittills icke förekommit, att en hovrätt för hållande av muntligt förhör sammanträtt utanför sin förläggningsort. Med anledning därav förtjänar det nämnas, att en av Svea hovrätts divisioner d. 22 och d. 23 sept. 1938 hållit muntliga förhör i Härnösand. Förhör höllos därvid i ej mindre än sex kriminella skriftväxlingsmål, av vilka fyra i första instans avdömts av Ångermanlands södra domsagas häradsrätt och två av rådhusrätten i Härnösand. Anledningen till förhörens avhållande utanför Stockholm var dels att utgiften för statsverket härigenom snarast syntes nedbringas — av parterna voro två straffångar och en häktad, alla förvarade å centralfängelset i Härnösand — och dels att på så sätt även kostnaderna för de enskilda parterna minskades. Bland annat erhöllo dessa möjlighet att utan oskälig kostnad låta höra vittnen inför hovrätten. Denna möjlighet lämnades ej hel-

NOTISER. 621ler oanvänd. I tre av målen hördes nämligen sammanlagt tretton vittnen. Det torde därför kunna antagas, att genom förhörens förläggande till Härnösand fullständigare utredning blev förebragt än som skulle blivit fallet, om förhören hållits i Stockholm. Medel för bekostande av resan erhöllos från hovrättens anslag till resekostnad.

C. H. Nordlander.