Abolition beträffande de frivilliga i Spanien. I anslutning till planer för hemsändande av utländska frivilliga i det spanska inbördeskriget har K. M:t funnit gott förordna (SFS 1938:623), att den, som efter att före d. 21 okt. 1938 hava tagit värvning till krigstjänst i Spanien återvänder till Sverige, skall vara fri från åtal för värvningen enligt lagen d. 5 mars 1937 ang. åtgärder för att förhindra frivilligas deltagande i inbördeskriget i Spanien m. m.

 

    Häradsrätternas tingsordningar m. m. Genom kungl. kung. 21 okt. 1938 (nr 625) ha bestämmelser meddelats om ändring fr. o. m. 1 jan. 1939 av tingsordningarna för följande domsagor, nämligen:
    Nora domsaga, varest i Karlskoga tingslag antalet allmänna tingssammanträden ökas från nuvarande 10 till 20;
    Västmanlands västra domsaga, där i Åkerbo och Skinnskattebergs tingslag införas 9 sammanträden med tremansnämnd att hållas i staden Arboga, som fr. o. m. år 1939 kommer att tillhöra tingslaget;
    Ångermanlands västra domsaga, varest i anledning av sammanslagning av domsagans nuvarande två tingslag, Ramsele och Resele tingslag och Fjällsjö tingslag, till ett tingslag skall å det nya tingsstället i Ramsele å samma veckodag som hittills hållas 10 allmänna tingssammanträden i stället för 5 i vart och ett av de nuvarande tingslagen;
    Västerbottens södra domsaga, i fråga om vilken ändringen i tingsordningen allenast innebär att de allmänna tingssammanträdena i Nordmalings och Bjurholms tingslag komma att hållas å torsdagar (närmare bestämt »2:a torsdagen») i stället för fredagar, i samband varmed nuvarande sammanträdestur i Degerfors tingslag flyttas från »3:e fredagen» till »1:a fredagen»;
    Folkungabygdens (f. d. Mjölby) domsaga, där i anledning av Skänninge stads införlivande med domsagan ett tremansting inrättas att hållas i staden samt det nu till Mjölby förlagda sammanträdet med tremansnämnd flyttas till Lysings härads gamla tingsställe i Ödeshög; samt
    Oxie och Skytts domsaga, varest antalet allmänna tingssammanträden kommer att bliva 40 mot för närvarande 20.
    Vidare är att märka, att i fråga om Fryksdals domsaga tingsstället för Fryksdals nedre tingslag fr. o. m. 1 febr. 1939 blir Leran invid Sunne köping, där nytt tingshus uppförts i stället för det gamla i Åmberg.

 

    Inskrivningsväsendet. Enligt till justitiedepartementet ingångna meddelanden har arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker för landet numera avslutats .jämväl beträffande Västmanlands mellersta och Ångermanlands södra domsagor (jfr SvJT 1936 s. 154, 1937 s. 892 och 1938 s. 181).

622 NOTISER.    K. M:t har 28 okt. 1938 förordnat om inrättande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Västerbottens norra domsaga fr. o. m. 1 jan. 1939.