Olof (Olle) Axel Lorentz Ohlsén avled d. 27 okt. 1938. Han var född d. 14 maj 1894 i Västanfors, Västmanlands län, avlade studentexamen i Stockholm 1912 och juris kandidatexamen vid Stockholms högskola 1918. Efter tingsutbildning och ett par års tjänstgöring såsom ombudsman i Svenska emissionsaktiebolaget erhöll han anställning hos Lagerlöfs advokatbyrå i Stockholm, i vilken han 1930 blev delägare.
    Med Ohlsén bortgick i förtid en rikt begåvad jurist, som betytt mycket för den svenska advokatverksamhetens utveckling under senare år. Redan under studieåren vid Stockholms högskola framträdde hos honom den icke alltför vanliga fallenhet för juridik, som består icke blott i behärskning av det

630 DÖDSFALL.teoretiska vetandet utan också i stark och säker känsla för det praktiska rättslivets behov. Han hade förmånen att redan från början av sin verksamhet få ägna sig åt stora affärsföretags rättsliga angelägenheter och förvärvade därigenom tidigt en förmåga att fästa sig vid väsentliga ting och en överblick vid handhavandet av rättstvister, som icke är flertalet advokater förunnad. Oaktat hans väsentliga arbetsuppgifter tillhörde den större affärsjuridiken, var han dock ingalunda främmande för rent mänskliga konflikter, som krävde hans ingripande. Tvärtom bevarade Ohlsén i all sin verksamhet de humanistiska ideal och i synnerhet det patos för rättvisa, som karakteriserade honom ända sedan ungdomen, och lämnade dem, som sökte hans hjälp, både juridiskt och moraliskt bistånd.
    Ohlsén blev år 1933 suppleant i styrelsen för Sveriges advokatsamfund och tog alltifrån den tiden en mycket verksam del i styrelsens arbete. Särskilt må erinras om det förtjänstfulla arbete han nedlade på samfundets år 1936 genomförda omorganisation. I styrelsen vägde alltid hans kloka, oftast genom korta inpass i diskussionen avgivna omdömen tungt. Sveriges advokater skola med tillgivenhet och saknad minnas Ohlsén såsom en god kamrat och en framstående medarbetare i strävandena att giva advokatkåren en aktad och erkänd ställning i vårt land.

B. A.