Biträdande domare och sekreterare. K. M:ts beslut 17 juni 1938 ang. anställande av biträdande domare och sekreterare i domsagorna under budgetåret 1938/1939 innebär i förhållande till vad som gällde närmast före 1 juli 1938, att sekreterarbefattningarna i Jämtlands östra och Härjedalens domsagor under Svea hovrätt överflyttats till Piteå och Torneå domsagor under hovrätten för Övre Norrland, att under hovrätten över Skåne och Blekinge Gärds och Albo domsaga erhållit sekreterare i stället för Södra Äsbo och Bjäre domsaga, samt att i Östernärkes domsaga sekreterare anställts allenast under senare halvåret 1938. F. n. äro alltså sekreterare anställda i sammanlagt 51domsagor, därav 20 under Svea hovrätt, 15 under Göta hovrätt, 11 under Skånska hovrätten samt 5 under hovrätten för Övre Norrland.

 

    Juris doktorer. Vid Uppsala universitet ha för juridisk doktorsgrad disputerat: Per Olof Ekelöf 11 dec. 1937, avhandling: »Om interventionsgrunden», docent i processrätt vid universitetet 28 dec. 1937; Paul Johan Klinthe 27 maj 1938, avhandling: »Ålandsdelegationen och dess verksamhet»; Gunnar Hedlund 27 maj 1938, avhandling: »Till frågan om rättshandlingsservituten och tvångsservituten. Tillika ett bidrag till gränsdragningen mellan servituten och äganderätten» (rec. i SvJT 1938 s. 581); Folke Schmidt 17 sept. 1938, avhandling: »Om ägareförbehåll och avbetalningsköp», docenti civilrätt vid universitetet 14 okt. 1938. Ekelöf, Klinthe och Hedlund promoverades till juris doktorer 31 maj 1938.
    Den 10 mars 1938 höll universitetet i Oslo promotionsfest avseende de senaste fem åren. Till juris hedersdoktorer promoverades därvid professor Vinding Kruse och universitetskansler Östen Undén.

 

    Rättelse. I advokaten KALLSTENIUS' artikel »Om gåvobeskattning vid förmånstagareförsäkring» i förra häftet står s. 464 rad 10 uppifrån »skatt utgår». Bör läsas »skall utgå».
 

___________

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1938 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
Juni 15 Förslag till lag om statlig krigsförsäkring m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Gösta Walin. (Just.-dep.)
» 15 Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 35 § rättegångsbalken. Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche. (Just.-dep.)
» 20 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område. Föredragande: hovrättsrådet Christer Gemzell. (Just.-dep.)
Okt. 10 Förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen. Föredragande: hovrättsassessorn Gösta Walin. (Just.-dep.)
» 12 Förslag till lag ang. vissa ändringar i lagen d. 13 maj 1932 om häradsallmänningar. Föredragande: hovrättsrådet Bertil Fallenius. (Jordbr.-dep.)
» 17 Förslag till lag om ändrad lydelse av lagen d. 15 juni 1934 ang. anteckning om innehav av fordringshandling på grund varav inteckning beviljats i fast egendom m. m. Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche. (Just.-dep.)