JON SKEIE. Den norske strafferet. Bd 2. Den specielle del. Oslo 1938. Olaf Norlis forlag. X + 873 s. Kr. 35.00.

 

    Professor Jon Skeie, som år 1937 utgav allmänna delen av sitt stora verk om norsk straffrätt (se SvJT 1937 s. 494), har redan hunnit fullborda verket med en lika utförlig och förnämlig framställning av straffrättens speciella del. Verket kan vara av stort intresse även för svenska läsare, eftersom straffrättens speciella del är ett område där den praktiske juristen är  isärskilt behov av doktrinens stöd och ett sådant stöd endast i mycket begränsad omfattning bjudes honom i svensk litteratur. På detta område begagnar en svensk jurist i sin dagliga gärning i regel dels de av Stockholms högskolas juridiska förening utgivna maskinskrivna kompendierna över professor STJERNBERGS föreläsningar och dels professor BERGENDALS framställning av straffrätten i lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler. Båda dessa framställningar äro i och för sig förträffliga men kunna med hänsyn till sina speciella syftemål givetvis icke motsvara ett verk som Skeies. Att skriva en fullständig systematisk framställning av den svenska straffrättens speciella del skulle också vara en otacksam uppgift, eftersom bestämmelserna i 1864 års strafflag i mångt och mycket äro föråldrade och som vi få hoppas snart skola omvandlas till bättre överensstämmelse med moderna rättsbegrepp. Den norska strafflagen av år 1902 kan däremot med rätta betecknas som en modern strafflag. Skeies framställning har därför intresse ej blott för den som vill lära känna norsk rätt utan även för den som i allmänhet taget vill sätta sig in i de realiteter, som ligga bakom strafflagarnas många

 

45—387004. Svensk Juristtidning 1938.

666 LITTERATURNOTISER.skiftande brottsbeskrivningar. Ur denna synpunkt hade boken tydligen varit av ännu större värde, om författaren — såsom han av förordet att döma velat men av praktiska hänsyn måst avstå ifrån — kunnat i större utsträckning lämna jämförande referat av utländsk rätt och hänvisningar till utländsk litteratur. Skeies framställning är i huvudsak en beskrivning av rättsvetenskapens nuvarande ståndpunkt, vilket icke hindrar att den på åtskilliga punkter för vetenskapen framåt till större klarhet. Beträffande vissa partier, t. ex. ärekränkningsbrotten, torde Skeies analyser kunna betecknas som banbrytande.

Nils Beckman.