POUL ANDERSEN. Offentligretligt Erstatningsansvar. København 1938. Gyldendal. 172 s. Kr. 7.75.

    Då prof. Andersen upptagit detta ämne till behandling, bör hans arbete kunna påräkna intresse även hos oss. De senaste årens utveckling med alltmera omfattande statlig och kommunal verksamhet ha placerat de ifrågavarande problemen i en central ställning inom den offentliga rätten på ett helt annat sätt än blott för några årtionden sedan — för att icke tala om förhållandena under liberalismens glanstid. I våra dagar kollidera statliga och enskilda intressen långt oftare än tidigare och frågan om skadestånd för lidna förluster har därvid även fått större betydelse.
    Efter ett inledande kapitel behandlar Andersen i särskilda kapitel dels offentliga funktionärers ersättningsansvar i förhållande till de enskilda, dels det allmännas motsvarande förpliktelser; vidare upptages frågan om ämbets- och tjänstemäns interna skadeståndsansvar samt det allmännas motsvarande ansvar i förhållande till dessa funktionärer.
    Andersens arbete är ju huvudsakligen skrivet utifrån danska rättssynpunkter. Vissa delar därav kunna därför endast värderas utifrån denna rätt själv. Men arbetet erbjuder icke desto mindre i flera avseenden ett stort intresse även för en svensk läsare. Förf. har ju sålunda i tidigare arbeten väl visat sig — under starkt kritisk inställning — kunna även för dansk rätts vidkommande tillgodogöra sig den kontinentala doktrinens resultat; denna förmåga framträder även här och hans behandling av denna doktrin hör till de partier av boken, vilka, oavsett lands- och rättsgränser, ha sitt givna intresse. Som ett annat dylikt parti vill anmälaren särskilt framhäva utredningarna om grunden för och betydelsen av det offentliga skadeståndsansvaret; den därtill knutna rättspolitiska översikten är, trots dess obetydliga omfång, mycket givande och säkerligen ägnad att utreda många av det offentliga skadeståndsansvarets ej alltför klara begrepp.

H. Ml.
 

Dansk juridisk Litteratur 1937. Udg. af Juristforbundet. Udarb. af ERIK REITZEL-NIELSEN Kjøbenhavn 1938. Arnold Busck. 92 s. Kr. 3.00.

    Det mycket livaktiga danska juristförbundet utger med början från och med 1935 vid sidan av sin uppskattade tidskrift »Juristen» en årlig förteckning över juridisk litteratur författad av danskar. Förteckningen omfattar ej

LITTERATURNOTISER. 667blott böcker utan även artiklar i tidskrifter och i dagspress och är ej begränsad till publikationer som utkommit i Danmark. De likheter, som i viktiga avseenden finnas mellan dansk och svensk rätt, göra den danska litteraturen till ett värdefullt hjälpmedel också för svenska jurister. Även vi svenskar ha därför anledning att med tillfredsställelse hälsa tillkomsten av den danska bibliografien.
    SvJT:s läsare ha nog fäst sig vid att vår tidskrift plägar bjuda förhållandevis många bidrag av danska författare och ha kanske därav fått det intrycket, att de danska juristerna ha särskild fallenhet för juridiskt skriftställeri. Ett genomögnande av den ifrågavarande bibliografien ger än starkare ett sådant intryck.

I. S.