ADOLF SCHÖNKE. Zivilprozessrecht. Eine systematische Darstellung. R. v. Deckers Verlag. G. Schenk. Berlin 1938. 424 s.

    Det av Reichsjustizministerium 1931 publicerade utkastet till ny civilprocessordning upptog bland sina viktigaste nyheter förslag om införande av sanningsplikt och partsavhörande. Dessa förslag genomfördes redan i lagen d. 27 okt. 1933 zur Änderung des Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, som ytterligare på en rad viktiga punkter förbättrade den tyska civilprocessen. Med iakttagande av dessa ändringar utkom ZPO i sin nya gestalt d. 8 nov. 1933. I administrativ väg kompletterades denna processreform med riksjustitieministerns allmänna förordning d. 11 nov. 1935 über Beschleunigung und Unmittelbarkeit des Rechtsganges.
    En mera ingående framställning av den sålunda nu gällande tyska civilprocessrätten har hittills saknats. Denna lucka utfylles på ett icke minst för upplysningssökande från andra nationer synnerligen tacknämligt sätt genom det arbete vars titel läses här ovan. Dess unge energiske författare, numera professor vid universitetet i Freiburg (Br.), tidigare särskilt känd som straffrättsman och eminent insatt i den komparativa rättsforskningen, har på ett överskådligt och lättläst sätt bragt up to date skildringen av civilprocessrättens utveckling och härskande principer. Med särskild tacksamhet finner den utländske läsaren de ofta återkommande redogörelserna för motsvarande förhållanden i andra länder.
    Förf. är en varm beundrare av Kleins österrikiska civilprocess, vilken han framställer såsom förebildlig för den fortsatta tyska civilprocessreformen. Denna förklaras icke vara avslutad med 1933 års lagändringar utan bör bygga vidare på Kleins ZPO av 1895 och det nämnda tyska utkastet av 1931. Förf. omtalar de Kleinska idéernas starka inflytande på andra länders reformlagstiftning, bl. a. de nordiska ländernas, varom han citerar Munch-Petersen, Jugoslaviens ZPO av 1929, Polens av 1930, det nya italienska förslaget av 1937 och det pågående reformarbetet i Brasilien.
    För Sverige, som nu efter ett kvarts sekels förarbeten står inför en reform av sin processrätt, utgör Schönkes trots all sin grundlighet lätthanterliga handbok en ovärderlig hjälpreda i labyrinten av civilprocessuella begrepp och reformtankar.

K. J. S.