Festskrift tillägnad Olof Kinberg på 65-årsdagen 23. 9. 1938 av vänner och lärjungar. Sthm 1938. Sthms Bokindustri A. B. 366 s.

    Efter en uppräkning av Kinbergs 129 skrifter och 52 referat, bearbetningar m. m. innehåller denna festskrift 15 bidrag på engelska, franska eller tyska och 23 på skandinaviskt språk. Bland dessa senare märkas följande av kriminalistiskt intresse.

    Backlin, E.: Bidrag till frågan om den feberbehandlade paralysens straffrättsliga bedömande. Berglin, C.-G.: »Det allmänna rättsmedvetandets» fantasiliv. Billström, J.: Hypnosen i den forensiska medicinen. Ehrnrooth, E.: De nya »vårdlagarna» i Finland. Hoel, N.: Pseudodebilitet. Inghe, G.: Rättspsykiatrisk praxis. Jonsson, G.: Soutenören som psykologisk och social typ. Knöös, H.: Havandeskap och brottslighet. Lagerwall, E.: Förslag till behandling av vissa enligt S. L. 5:6 dömda. Langfelt, G.: Psykopati og kriminalitet. Lundquist, G.: Om s. k. psykopater och deras behandling. Petrén, A.: Om behandlingen av alkoholbrottslingar. Riemer, Ingeborg och Svend: Asocialitet och miljö. Schlyter, K.: Utbyggnaden av den villkorliga frigivningen med belysning från U. S. A. Sjöbring, H.: Brott och personlighet. Öjing, E.: En serie menedsbrott anstiftade av en sinnessjuk.

    Ett särskilt omnämnande förtjänar också prof. Israel Holmgrens bidrag: Varför är typus Kinberg så värdefull för samhället?

 

Riksdagsbiblioteket. Katalog 1927. Sthm. Marcus. Del 1, 2. XXX + s. 1—1010, 1011—2104. 1928—1930. Tillägg Nr 1 omfattande accessionen 1928—1936. 1937. VIII + 907 s.
Förteckning över riksdagsbibliotekets nyförvärv år 1937. Sthm 1938 Hackzell. 38 s.

    Riksdagsbiblioteket, som år 1927 utgav en katalog om två stora band, har förra året utgivit ännu en mäktig volym, redovisande förvärven efter katalogens tillkomst. Dessutom har i år utgivits ett häfte, som upptager förvärven under förra året. Avsikten är att på detta sätt årligen förteckna accessionen till biblioteket.
    Katalogerna ge påtagliga belägg för riksdagsbibliotekets snabba förkovran. Biblioteket inriktar sig främst på statskunskap och förvaltning i vidsträcktaste mening men sträcker sina intressen långt in i domstolsjuridiken.

I. S.

    Rättsstaten. Svensk Tidskrift, häft. 9, inleder en läsvärd artikel om judepogromerna med följande citat från Runeberg:

»Här är vår vapenlösa trygghet än,
Vår lag, vår stora skatt i lust, i nöd;———
I den, sen sekler ren, det stadgat stått,
Att, bryter en, all skuld är endast hans,
Att mannen böter ej för hustruns brott,
Ej hustrun för sin mans.»