Nordisk Tidsskrift för Strafferet h. 3—4 domineras av en brett lagd avhandling av cst. Landsdommer HUGO CHRISTENSEN, kallad »Nogle Betragtninger over Straffens Begrundelse og Formaal». Artikelns längd (s. 165—248) likaväl som dess syftning gör den förtjänt av särskild anmälan, varför den här endast omnämnes. Prof. BRYNOLF HONKASALO lämnar — med intressanta svenska paralleller — en redogörelse för Finlands steriliseringslag av år 1935. Man noterar bl. a., att den finska lagen öppnat möjlighet till tvångskastrering på kriminalpolitisk indikation, en åtgärd som hos oss ännu befinner sig på utredningsstadiet. Förutsättningarna angivas helt kort vara, att någon genom lagakraftvunnen dom befunnits skyldig till brott eller försök till brott som utvisar att hans könsdrift är abnormt stark eller missriktad, och det med fog kan befaras att han förty är för annan person farlig. För att kunna motivera åtgärden behöver det begångna brottet ej vara straffbart in concreto, utan det är tillfyllest att de objektiva kännetecknen på ett brott som utvisar abnorm könsdrift blivit genom lagakraftvunnen dom konstaterade. En straffriförklarad otillräknelig kan alltså underkastas tvångskastrering. Intill utgången av år 1937 har förordnande om tvångskastrering meddelats i 10 fall. Skiftesforvalter ARNE OMSTED lämnar en delvis på tryckta källor men delvis även på självsyn grundad översikt över nordamerikansk kriminalpolitik. Utom sedvanliga årsredogörelser från fångvården i de nordiska länderna innehåller dubbelhäftet slutligen ett par positivrättsliga norska bidrag, av docenten THOMAS SINDING rörande den norska

678 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.strafflagens bestämmelser om »lykkespill og differenshandel» och av cand. juris HANNE MARIE TJENSVOLL om »de straffedømtes statsborgerlige rettsløshet».

K. H.