Nordisk kriminalistkonferens 1940 under överresa till Island. Vid
det å föregående sida omtalade mötet den 25 november 1938 av delegerade för de nordiska kriminalistföreningarna förelåg även till behandling frågan om anordnande av ett nordiskt kriminalistmöte under överfärden till det planerade nordiska juristmötet på Island sommaren 1940 (se SvJT 1938 s. 535). De delegerade uttalade sig enhälligt för anordnandet av ett extra möte på båten med tillträde för medlemmarna i de olika nordiska kriminalistföreningarna, därvid företrädesvis till ämnen för föredrag och diskussioner borde väljas ämnen fastställda för den internationella penitentiärkongress som senare samma år skall hållas i Rom. Den svenska delegationen — president Schlyter, advokat Stjernstedt och professor Wetter — erhöll i uppdrag att med styrelsen för det nordiska juristmötet förhandla om de villkor under vilka kriminalistföreningarnas medlemmar skulle erhålla tillträde till deltagande i färden, varefter frågan skulle upptagas på nytt delegerademöte.

K. H.

 

    Nordiskt samarbete för revision av sjömanslagen. De förslag till lagändringar som utarbetats vid det i Oslo i maj 1938 anordnade mötet med de för revision av vissa delar av sjömanslagarna i samtliga nordiska länder tillsatta kommittéerna (SvJT 1938 s. 417) hava upptagits till fortsatt behandling vid ett möte, som hållits i Helsingfors den 24—28 oktober 1938. I mötet, som hölls i Riddarhuset, deltogo för Sverige presidenten B. Ekeberg och sekreteraren G. Böös, för Danmark professoren K. Sindballe och fuldmægtig J. Worm, för Finland förvaltningsrådet R. Beckman och vicehäradshövdingen T. Blomberg samt för Norge höiesterettsdommer E. Alten och byråchefen H. Th. Knudtzon. Efter prövning av erinringar och förslag som under utredningsarbetets gång från olika håll framkommit i de särskilda länderna, upprättades slutliga förslag till ändringar i de nordiska sjömanslagarna.
    Delegationsordförandena, vilka förut varit ordförande i de nordiska sjölagskommittéerna, upptogo vid sidan av de egentliga mötesförhandlingarna till gemensamt dryftande frågan om tillämpning av bestämmelserna i sjölagarnas 122 och 171 §§ i fart mellan de nordiska länderna ävensom frågan om beräkning efter guldvärde av den i 122 § fastställda värdegränsen. Överläggningen i dessa frågor resulterade i en gemensam rekommendation med förslag om överenskommelse att likställa fart mellan de nordiska länderna med inrikes fart samt att i sådan fart tillämpa guldvärde i förenämnda hänseende. För Finlands del skulle vad sålunda föreslagits gälla under förutsättning att mot nämnda sjölagsbestämmelser svarande stadganden komme att antagas i Finland.

Gunnar Böös.