744 PERSONALNOTISER.    Bonastyrelsen. K. M:t har 9 dec. 1938 meddelat borgmästaren Gustaf Adolf Björkman fortsatt förordnande under tre år fr. o. m. 1 jan. 1939 såsom ordförande i styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona.

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har 17 nov. 1938 uppdragit åt fiskalen i Svea hovrätt E. Hedfeldt att vara sekreterare åt de sakkunniga med uppdrag att verkställa undersökning i fråga om vidtagande av ändringar i de rättsregler som gällande lan tar betstid slag innehåller.
    Sedan K. M:t 25 nov. 1938 bemyndigat chefen för socialdepartementet att utse en kommitté med uppdrag att verkställa utredning av frågan om polisväsendets förstatligande m. m., har departementschefen 8 dec.1938 till ledamöter i kommittén utsett riksdagsmännen borgmästaren Th. Bergquist, ordf., lantbrukaren K. O. H. Andersson i Dunker, direktören K. G. Ewerlöf och redaktören G. A. Olsson i Gävle ävensom överkonstapeln B. Gustafsson i Uddevalla, polismästaren i Stockholm A. K. E. Ros och fjärdingsmannen G. Wähl i Nacka.

 

    Kommunikationsdepartementet. Chefen för kommunikationsdepartementet har 28 okt. 1938, med stöd av K. M:ts bemyndigande 15 juni 1938, uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt Per Olof Palmquist att vara sekreterare hos 1935 års vägsakkunniga efter hovrättsrådet Gösta Quensel, som av K. M:t s. d. förordnats att biträda inom departementet vid lagstiftning om enskilda vägar m. m. Jämte fyra andra sakkunniga, som tillkallats med stöd av K. M:ts bemyndigande 25 nov. 1938, skall Quensel jämväl deltaga i utredning ang. förstatligande av den allmänna väghållningen på landet. Till sekreterare i denna utredning har förordnats assessorn i hovrätten för Övre Norrland Tor Alfred Bexelius.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 9 dec. 1938 till hovrättsråd utnämnt i Svea hovrätt assessorn i samma hovrätt Enar Eckerberg samt i hovrätten över Skåne och Blekinge assessorn i sistnämnda hovrätt Arnold Herrlin.

 

    Häradsrälterna. K. M:t har 2 dec. 1938 till häradshövding i Medelpads östra domsaga fr. o. m. 1 jan. 1939 utnämnt revisionssekreteraren Folke Rudewall;
    s. d. förordnat om inrättande fr. o. m. 1 jan. 1939 av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Gotlands norra domsaga.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 11 nov. 1938 förordnat assessorn i Svea hovrätt Gösta Schirén att tills vidare t. o. m. 30 juni 1941 vara vattenrättssekreterare vid Österbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. Göteborgs magistrat har 5 nov. 1938 till assessor vid Göteborgs rådhusrätt utnämnt amanuensen Ewert Holmberg.
    Göteborgs stadsfullmäktige har 17 nov. 1938 till rådman vid Göteborgs rådhusrätt valt assessorn Herman Baagøe.

 

    Rättshjälpsanstalterna. K. M:t har 25 nov. 1938 fastställt reglemente för Stockholms läns rättshjälpsanstalt, vilken träder i verksamhet med 1939 års ingång. Denna rättshjälpsanstalt blir den åttonde i ordningen i landet. De sju övriga äro Stockholms stads rättshjälpsanstalt (reglemente fastställt 1919), Hälsingborgs stads och Malmö stads rättshjälpsanstalter (1920), Örebro läns rättshjälpsanstalt (1921), Norrköpings stads och Göteborgs stads rättshjälpsanstalter (1925) samt Västmanlands läns rättshjälpsanstalt (1937). — Jämväl för Norrbottens län har åren 1923—1925 funnits en rättshjälpsanstalt (reglemente fastställt år 1920). Denna anstalt har emellertid sedermera nedlagts, men har fråga om anstaltens återupprättande numera väckts. Under utredning ligger jämväl fråga om inrättande av en rättshjälpsanstalt för Västerbottens län.