Sakkunnignämnd i bilmål. Svenska teknologföreningen och Kungl. automobilklubben hava genom en gemensam »kommitté för vägtrafik» i en den 1 december 1937 till K. M:t ingiven framställning föreslagit upprättande av en institution, benämnd »sakkunnignämnd i trafik- och bilmål». Denna skulle ha till uppgift att i enlighet med 1934 års sakkunniglag tillhandagå, i första hand domstolarna, med saklig teknisk utredning i trafik- och biltekniska frågor. Nämnden skulle bestå av sex personer, varav tre utsedda av föreningen och tre av klubben, och tillsättas för perioder om tre år. Inkomna ärenden tänkas fördelade av ordföranden och i varje särskilt fall överlämnade till den person inom nämnden som finnes särskilt kompetent för ärendets behandling. Sedan yttrande ingivits till ordföranden, skulle ärendet behandlas vid sammanträde med nämnden som hade att avgiva det egentliga utlåtandet. Nämndens uppgift skulle vara begränsad till att fastställa det tekniska orsakssammanhanget i ett händelseförlopp, alltså till att ur fordonsteknisk och trafikteknisk synpunkt bedöma föreliggande fakta. Med hänsyn till vikten av att observationer göras på ett tidigt stadium skulle frågor kunna hänskjutas till nämnden icke blott av domstol utan även av den myndighet som verkställer primärutredningen. Part skulle även hos dylik myndighet kunna begära att nämnden toge del av frågan under primärutredningens gång.

K. H.

    Lagberedningen har, enligt sin till K. M:t avgivna redogörelsen för 1937, under året fortsatt och avslutat utredningen beträffande frågan om lagstiftning i syfte att få till stånd betryggande former för pensionering av anställda hos enskilda företag, såvitt detta ärende berörde området för beredningens uppdrag att verkställa utredning av frågan om en revision av aktiebolagslagstiftningen. Med skrivelse d. 10 februari 1937 har till K. M:t överlämnats av motiv åtföljda förslag till lag om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser och till därmed sammanhängande ändringar i andra lagar

NOTISER. 89(Statens offentl. utredn. 1937:13). — Lagberedningen har vidare under året fortsatt arbetet med utredning av frågan om revision av aktiebolagslagstiftningen. Under oktober månad deltog lagberedningen i överläggningar i Helsingfors med delegerade för de övriga nordiska länderna. Därvid deltogo för Danmark Amtmanden i Thisted A. Helper, för Finland professorn Lauri Cederberg och för Norge expeditionschefen i justis- og politidepartementet P. Augdahl. Vid sammanträdet genomgingos då föreliggande utkast till lagtexter med bestämmelser om aktiebolags bildande och om avtal med aktiebolag före registreringen, till särskilda bestämmelser, avseende redovisningen för och vinstutdelning från koncerner, samt till bestämmelser om inbetalning, ökning och nedsättning av aktiekapitalet och om registrering, ävensom utkast till bestämmelser angående avsättning till vissa fonder, innan vinstutdelning må ske, samt om vinstutdelning.