Processlagberedningen har enligt sin årsredogörelse för 1937 till en början under året varit sysselsatt med överarbetning av de i årsredogörelsen för 1936 (se SvJT 1937 s. 163) omförmälda förslagen till vissa lagbestämmelser rörande rättegången i allmänhet. Beredningen har därefter övergått till en allmän överarbetning av tidigare upprättade förslag till lagbestämmelser om domstolsorganisationen och därmed sammanhängande frågor, om bevisning, om rättegången i underrätt, hovrätt och högsta domstolen samt om särskilda rättsmedel. Ett sammanfört förslag till ny rättegångsbalk har under förra hälften av juli månad uppsatts i korrektur. Under hösten har beredningen påbörjat en förnyad genomgång av förslaget jämte utarbetande av kortfattade motiv. Förslaget har genomgåtts vid sammanträde med beredningens rådgivande nämnd d. 22 nov.—3 dec. Förslag till rättegångsbalk jämte motiv kan beräknas komma att av beredningen avlämnas under år 1938.

 

    Nordens pristävlan. Föreningarna Norden i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige hava i november 1937 utlyst en pristävling till befordrande av det nordiska samarbetet. Pristävlingen har till syfte att få fram nya förslag för det nordiska samarbetets utvidgande, företrädesvis på det ekonomiska området. Bland de fyra huvudämnena har ett formulerats »Lämpliga uppgifter för nordiskt samarbete på lagstiftningens och administrationens område». Tävlingsskrifterna skola vara inlämnade senast den 1 april 1938. Ett tryckt meddelande med närmare uppgifter om pristävlingen finnes att tillgå på SvJT:s red.

 

    Den åttonde internationella advokatkongressen. Union Internationale des Avocats, som utgör en sammanslutning av europeiska och utomeuropeiska advokatföreningar, avhöll den 15—19 september 1937 sin åttonde kongress i Paris.
    Tanken på att bilda en internationell sammanslutning mellan världens advokater går tillbaka till år 1897, då den belgiska advokatsammanslutningen utfärdade inbjudan till en internationell kongress i Bryssel. Åtskilliga omständigheter ställde sig hindrande i vägen för planens realisation, och så kom världskriget, som avbröt varje form av internationellt samarbete.

90 NOTISER.    Först år 1927 kunde man, denna gång på initiativ av den franska advokatföreningen, nå målet: bildandet av ett förbund av skilda länders advokatföreningar. Början var blygsam, i det endast Frankrike, Belgien och Luxemburg voro företrädda vid det konstituerande sammanträdet. Redan året därpå kunde man räkna ytterligare fem länders advokatsammanslutningar som ledamöter av unionen och f. n. överstiger antalet tjugo.
    Unionens ändamål är att söka skapa och upprätthålla ett intimt samarbete mellan skilda länders advokatsammanslutningar och att understödja dessas yrkessträvanden ävensom att ägna de olika ländernas rättsordningar ett ingående studium och att inom sitt område medverka till grundandet och upprätthållandet av en internationell rättsordning. Förbud har givetvis stadgats mot att till behandling upptaga politiska eller religiösa frågor.
    Unionens organ äro: kongresserna, unionsrådet, presidiet och generalsekretariatet. Förhandlingarna vid kongresserna utgivas i tryck, varjämte frågor av intresse för unionen behandlas i den i Bukarest utkommande tidskriften »Tribuna Avocatilor».
    Vid den nu hållna åttonde kongressen, vars förhandlingar höllos i Cour de Cassation, behandlades flera viktiga frågor. Sålunda fortsatte och avslutade man en vid närmast föregående kongress påbörjad diskussion om vissa grundlinjer för en modern civilprocess. Vidare debatterade man problemet om de gifta kvinnornas civilrättsliga kapacitet och frågor rörande kostnadsfri rättshjälp. Man beslöt även fästa Nationernas förbunds uppmärksamhet på behovet av att söka träffa sådana anordningar, att historiska och konstnärliga minnesmärken kunna effektivt skyddas i händelse av krig. Slutligen föredrogos ett flertal »rapporter» över olika för advokaterna betydelsefulla ämnen.
    Det beslöts preliminärt, att nästa kongress skulle hållas i september 1938 i Budapest. Till unionens president för detta arbetsår utsågs vice ordföranden i den polska advokatföreningen, Dr Stanislaw Rowinski.
    Sveriges Advokatsamfund representerades vid kongressen av advokaterna Axel Forssman och Gunnar Bomgren. Till Sveriges representanter i rådet utsågos advokaterna Eliel Löfgren och Gunnar Bomgren.

G. B.