Kriminalistföreningen i Finland sammanträdde år 1937 till sitt vårmöte i Helsingfors den 9 mars. Vid detta möte godkändes ett av styrelsen utarbetat förslag till ändring av föreningens stadgar. De förnämsta av de vidtagna förändringarna äro följande. För det första: tidigare sammanträdde föreningen till tvenne ordinarie möten årligen, näml. till vårmöte i mars och höstmöte i oktober. Efter förändringen av stadgarna sammanträder föreningen till ordinarie möte blott en gång om året, nämligen till årsmöte i mars, april eller maj. För det andra: föreningens styrelse, som tidigare utsågs för kalenderår, väljes nu för ett år i sänder, räknat från årsmöte till årsmöte. Vid extra möte i Helsingfors den 16 mars godkände föreningen definitivt ändringen av stadgarna samt förlängde den för kalenderåret 1937 valda styrelsens verksamhetstid från början av år 1938 till närmast följande årsmöte.
    Om det första nordiska kriminalistmötet i Helsingfors den 20 augusti, som

NOTISER. 91tillika var föreningens extra möte, samt de i samband med kriminalistmötet hållna överläggningarna har redogörelse lämnats i SvJT 1937 s. 439 och 559.
    Såsom under tidigare år, har föreningen även år 1937 tillsammans med organisationen »Medborgerligt ansvar» anordnat s. k. antibrottslighetsdagar, de fjärde i ordningen, denna gång i Tammerfors d. 3 och 4 april. Öppningstalet hölls av landshövdingen i Tavastehus län S. Mattsson. Såsom ordförande fungerade riksdagens talman, borgmästaren Väinö Hakkila. Uppmärksammade föredrag höllos vid dagarna av professor Erik Ahlman över ämnet »Sedernas hyfsning såsom förebyggare av våldsbrottsligheten», av professor Ernst Ehrnrooth om »Betydelsen av vård och hjälp vid brottslighetens bekämpande», av verkställande direktören för vårdnämnden i Helsingfors, f. d. landshövdingen Bruno Sarlin över ämnet »Vad nytt innehålla de nya vårdlagarna och varthän strävar man med dem?», av överinspektören för fattigvården Paavo Mustala »Om vården av anti- och asociala individer» samt av avdelningschefen vid utrikesministeriet K. N. Rantakari över ämnet »Alkohol och brottslighet». Avslutningstalet hölls av ordföranden, riksdagens talman Hakkila.
    Föreningen har varit representerad vid Svenska kriminalistföreningens årsmöte i Stockholm d. 13 nov. samt vid Dansk Kriminalistforenings årsmöte i Köpenhamn d. 15 nov. Vid det förstnämnda mötet företräddes föreningen av professor Ernst Ehrnrooth och jur. kand. Aarre Simonen och vid det sistnämnda av professor Ehrnrooth.
    Utom Finlands andel i de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok för 1936 har föreningen publicerat en särskild tvåspråkig årsbok, som jämte föreningens handlingar och medlemsförteckning innehåller ett föredrag av professor Olof Kinberg om »Kriminalpolitikens centrala organisation», hållet vid antibrottslighetsdagarna i Åbo den 8 mars 1936.
    Styrelsens ordförande är överborgmästaren, professor Antti Tulenheimo. Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 448.

V. V.