Svenska kriminalistföreningen hade sitt årsmöte i Stockholm d. 13 nov. 1937, varvid styrelsen omvaldes (se SvJT 1936 s. 140). Överläggningsämne vid sammanträdet var frågan om »Den kriminalpolitiska behandlingen av samhällets arbetsskygga element» med presidenten Karl Schlyter och överdirektör Hardy Göransson som inledare. I den följande diskussionen yttrade sig sekreteraren i Helsingfors vårdnämnd A. Simonen, hovrättsrådet V. Petrén, prof. N. Stjernberg, direktör A. Hirsch, fattigvårdsombudsman O. Wangson, fattigvårdsdirektör N. Öström, riksdagsman T. H. Wolgast och direktören i Stockholms arbetslöshetskommitté M. Helin. Vid sammanträdet närvoro såsom representanter för de danska och finska kriminalistföreningarna, utom hr Simonen, generalauditören V. Pürschel, Köpenhamn, och prof. E. Hj. Ehrnrooth, Helsingfors. — Föreningens medlemsantal är 333, vilket innebär en ökning av omkring 200 i förhållande till föregående årsskifte.

K. H.

    Juridisk Forening i København, der har udsendt sin aarbog for 1936/37, har i sæsonen som sædvanlig holdt 6 moder. Foredragsholderne har været: cand. juris N. P. Madsen-Mygdal »den moderne devise-ret», statsadvokat O. Schlegel og overlæge, dr. med. H. Helweg »sindssyges hospitalsanbringelse», prof., dr. juris C. J. Arnholm »nutidstanker innen arveretten», landsdommer P. Skadhauge »domsmændenes mission», cand. juris L. Slebsager »aktier uden nominel værdi» og landsretssagfører K. Petersen »et forslag til en almindelig fælleslovgivning om frivillig voldgift». Medlemstallet var ved sæsonens begyndelse 533.

Fh.

    Den Norske Dommerforening, som har ca. 160 medlemmer, hadde sitt årlige medlemsmøte den 30. august 1937. Samtidig feiret foreningen sitt25-års jubileum. Foredrag blev holdt av høiesterettsdommer F. Schjelderup om »Borger og stat i Amerika. Trekk fra høiesteretts domspraksis» og av ekspedisjonschef Carl Platou om »Forholdet mellem centraladministrasjonen og dommerne gjennem 25 år». Videre blev drøftet spørsmålet om nordiske dommermøter samt en foreliggende komiteinnstilling om endrede regler om pressereferater fra rettssaker. Et forslag som for tiden er under behandling om at Høiesterett skal kunne settes med 5 dommere i den enkelte sak (mot nu 7 dommere) fikk tilslutning av Dommerforeningens flertall.
    Dommerforeningens styre består nu av lagmann F. Nygaard (formann), høiesterettsdommer Eyvind Andersen, byrettsdommer Johs. Koefoed, sorenskriver T. Lundevall og sorenskriver B. Torstenson.

O. F. H.

    Den Norske Sakførerforening har for tiden 1240 medlemmer, fordelt på 16 kretsforeninger. Oslo Krets har i 1937 hatt 8 medlemsmøter. Fore-

NOTISER. 93drag har vært holdt av arkitekt Jacob Christie Kielland om »Boligbyggingen i Oslo og dens finansiering», av dr. juris Buckhoff om »Bolschevismus als Rechtsproblem», av statsadvokat Ivar Arctander om »Englands strafferetspleie under offentlighetens kritikk. Hogde's serie av berømte engelske straffesaker», av høiesterettsadvokat Leif S. Rode om »Under Hitlers hånd og på egen. Øieblikksinntrykk fra en halvoffisiell sommerreise gjennem Tyskland og en lynvisitt til Leningrad» og av politifullmektig Jonas Lie om »Amerika netop nu. Gangsters, gunmen og litt til.»
    I spissen for foreningen står et hovedstyre på 5 medlemmer. Formann i Hovedstyret er høiesterettsadvokat Gustav Heiberg, viseformann høiesterettsadvokat Eilif Moe og medlemmer av Hovedstyret: høiesterettsadvokatene Otto Roll og Alf Haaland samt overrettssakfører Otto Skirstad. Høiesterettsadvokat Rolf Christophersen er foreningens generalsekretær.

O. F. H.